Investment Fund Management Companies

септембар 2023.Друштво за управљање UCITS фондовима је заправо друштвo зa упрaвљaњe отвореним инвестиционим фондом са јавном понудом. Мора бити правно лице сa сeдиштeм у Рeпублици Србији. Његова основна делатност је организовање и упрaвљaње отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом на основу дозволе Комисије за хартије од вредности. 
Отвoрeни инвeстициoни фoнд сa jaвнoм пoнудoм (од енгл. "the Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities – UCIТS") je отворени инвестициони фoнд кojи имa зa искључиви циљ колективно улaгaњe имoвинe, прикупљeнe jaвнoм пoнудoм инвестиционих јединица у фoнду, у прeнoсивe хартије од вредности или у другу ликвидну финансијску имовину. Послује у складу са начелом расподеле ризика улагања и његове инвестиционе јединице се нa зaхтeв ималаца јединица oткупљуjу из имoвинe oтвoрeнoг инвeстиционог фoндa.
Друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима (ДЗУАИФ) је правно лице са седиштем у Србији које управља алтернативним инвестиционим фондом/фондовима на основу дозволе за рад Комисије.
Алтернативни инвестициони фонд (АИФ) прикупља средства од инвеститора са намером да их инвестира у складу са утврђеном политиком улагања у корист тих инвеститора, а за који се не захтева дозвола за рад у смислу закона којим се уређује организовање и рад отворених инвестиционих фондова са јавном понудом. Овај фонд карактерише нешто опуштенија политика улагања. Може бити отворени или затворени.
Депозитар је крeдитнa институциja (банка) сa сeдиштeм у Рeпублици Србији, кoja имa дозволу Кoмисиje, он чува имовину фонда, прати токове новца фонда и обавља послове контроле и обавештава Комисију о свaкoм oзбиљниjeм или тeжeм кршeњу зaкoнa.30.9.2023.
NAV = 87883390367,00 РСД (~ 750 мил. ЕУР )

NAV је нето вредност имовине (од енгл. net asset value), представља разлику између вредности имовине и обавеза друштва.

У Републици Србији је регистровано 6 друштава за управљање инвестиционим фондовима, 19 UCIТS фондова. Послове депозитара обављало је 4 депозитара.  


Имовина два фонда чини преко 60% укупне вредности свих регистрованих UCIТS фондова.


Учешће у укупној вредности нето имовине по врстама фондова (РСД)
Постоји пет врста отворених инвестиционих фондова. 
UCITS фонд очувања вредности имовине (новчани) улаже у краткорочне дужничке хартије од вредности и новчане депозите. Као што им и сам назив каже, ови фондови теже очувању вредности улога односно, заштити од инфлације. Ово су фондови са најнижим ризиком. Улагањем у ове фондове нећете остварити високе приносе, али нећете морати ни да стрепите за очување вредности вашег улога. Приноси оваквих фондова су обично нешто већи од инфлације и камата на депозите код банака.
Приходни UCITS фонд улаже у дужничке хартије од вредности. Иако вредност улога може порасти, основни циљ ових фондова је да обезбеде редовне приходе својим члановима. Због тога, у ове фондове углавном улажу конзервативни инвеститори, особе којима ови фондови могу обезбедити допуну прихода од пензија и инвеститори који желе да смање ризик свог портфолија. Ови фондови остварују приход који је већи од фондова очувања вредности уз већи ниво ризика. Ризичност ових фондова може се драстично разликовати у зависности од издаваоца хартија од вредности у које улажу. Поред тога, ови фондови су изложени ризику кретања каматних стопа – када каматне стопе расту, вредност фондова прихода се смањује.
UCITS фонд раста вредности имовине ("еквити") улаже у власничке хартије од вредности. Циљ оваквих фондова је да обезбеде високе приносе на средње или дуже стазе. Такви фондови улажу највећи део своје имовине у акције чиме су и ризичнији од претходних фондова. Међутим, ризичност ових фондова се може значајно разликовати у зависности од субјеката у које улажу и инвестиционе стратегије. У ове фондове првенствено улажу инвеститори који су спремни да прихвате висок инвестициони ризик.
Балансирани UCITS фонд улаже у власничке и дужничке хартије од вредности. Циљ ових фондова је да обезбеде мешавину сигурности, прихода и раста уложених средстава. Ови фондови су прикладни за инвеститоре који су заинтересовани за умерен раст вредности улога уз умерен ризик.
UCITS фонд опште природе представља новину у законодавству Републике Србије и може да улаже у сву имовину у складу са ограничењима из Закона о отвореним инвестиционим фондовима, те његова ризичност зависи од коначне одлуке у коју врсту имовине ће улагати.


Укупни број чланова по врстама фондоваСтруктура новчаних депозита у банкама


Са становишта имовине у коју инвестициони фондови могу да пласирају средства, као последица доминације новчаних фондова, највећи део имовине уложен је у новчане депозите (краткорочни депозити код пословних банака).


Структура укупних улагања имовине UCIТS фондова према месту трговањаСтруктура укупних улагања имовине UCIТS фондова – на домаћем тржишту (РСД)


Акција је власничка хартија од вредности, која представља учешће у капиталу акционарског друштва. Акционарски капитал акционарског друштва подељен је на одређени број једнаких делова – акција. Друштва могу да издају две врсте акција: обичне и привилеговане. Акције акционару дају одређена права: обичне акције носе право на суодлучивање у друштву и на дивиденде, а приоритетне акције дају право на унапред одређену дивиденду, али не и на суодлучивање на скупштини.
Обвезница је дужничка хартија од вредности у облику дугорочног дуга, обично издата у серији, којом се издавалац обавезује да отплати главницу и (по правилу) камате на одређене будуће датуме. Може бити и дугорочно обезбеђење којим се зајмопримац обавезује да ће га вратити лицу коме ће предати обвезницу по њеном доспећу. Доноси уговорно утврђену камату власнику обвезнице. То је уобичајен облик дугорочног задуживања предузећа или државе.
Запис је краткорочна хартија од вредности. Односи се на одређени новчани износ, са одређеним роком доспећа и одређеном каматном стопом. Комерцијални записи су дужнички инструменти које издају предузећа да прикупе краткорочна средства ради обезбеђења ликвидности. По својим карактеристикама и намени, комерцијални записи су готово идентични с краткорочним обвезницама. Благајнички записи су краткорочне дисконтне хартије које емитује централна банка с циљем повлачења вишкова ликвидних средстава из банкарског сектора. Њихови купци су искључиво банке. Државни трезорски записи су краткорочне ХОВ које емитује државна благајна (трезор Министарства финансија) ради прикупљања средстава за покриће буџетских дефицита који се могу јавити у току једне године.
Други ФИ су други финансијски инструменти: инвестиционе јединице UCIТS фондова.


Структура укупних улагања имовине UCIТS фондова – на иностраном тржишту (РСД)
Графикон приказује где је највећи део имовине фондова пласиран на домаћем тржишту и на иностраном тржишту, односно у које инструменте су фондови првенствено улагали.


Напомена!
Графички прегледи су изведени на основу података које учесници на тржишту капитала достављају Комисији за хартије од вредности електронским путем до 20. у текућем месецу за претходни месец, као део редовног континуираног надзора.