Рок за достављање годишњих извештаја

Чланом 50. Закона о тржишту капитала прописано је да је јавно друштво дужно да састави годишњи извештај, да га објави и достави Комисији за хартије од вредности, а регулисаном тржишту, односно МТП доставља овај извештај уколико су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање, и то најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године.

Како је ове године рок за достављање годишњих извештаја 30. април, субота, нерадан дан, обавештавамо јавна друштва да рок за предају извештаја истиче првог наредног радног дана – у среду, 4. маја 2022. године у 18.00 часова до колико ради Портал за електронску доставу информација Комисије за хартије од вредности. 

Закон не прописује изузетке за јавна друштва, нити даје Комисији овлашћења да може ослободити јавна друштва од ове обавезе. Такође указујемо да је чланом 290. Закона о тржишту капитала недостављање финансијских извештаја на време и њихово необјављивање прописано као прекршај.

Биланс стања, биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине и извештај о променама на капиталу састављају се у складу са структуром и садржајем који су дефинисани обрасцима годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја доступних на интернет страници Комисије за хартије од вредности (ГФИ-ПД, ГФИ-ОСИГ/РЕ, ГФИ-Б, ПФИ-ПД, ПФИ-ОСИГ/РЕ, ПФИ-Б, ПФИ-ЗИФ, ПФИ-БДД, КФИ-ПД, КФИ-ОСИГ/РЕ, КФИ-Б, КФИ-ЗИФ, КФИ-БДД). Напомињемо да су обрасци промењени за јавна друштва и банке.

Више података о самом Порталу за достављање информација Комисији за хартије од вредности као и упутства за његово коришћење можете наћи у делу Информације о Порталу.