Обавештење за друштва за ревизију и самосталне ревизоре

Комисија за хартије од вредности је олакшала и убрзала поступак достављања годишњег извештаја за ревизоре. Наиме, омогућен је електронски унос података из годишњег извештаја путем Портала за достављање информација Комисије за хартије од вредности. Друштва за ревизију и самостални ревизори дужни су да доставе, најмање једном годишње –  и то до 30. новембра текуће године, извештај у складу са чланом 25. Закона о ревизији ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019).

Како је у Закону наведено да се извештај доставља како Комисији за хартије од вредности тако и Комори овлашћених ревизора, обавештавамо ревизоре да попуњавањем извештаја путем Портала Комисије за хартије од вредности истовремено испуњавају и обавезу достављања података Комори овлашћених ревизора. Подаци из годишњег извештаја достављени електронским путем на Порталу Комисије биће аутоматски прослеђени и Комори овлашћених ревизора. 

Подсећамо да  извештај који се на овај начин доставља Комисији и Комори садржи податке о имаоцима акција и удела у друштву за ревизију, као и o стицању и промени власника акција, односно удела, улагањима на основу којих су друштва за ревизију, односно самостални ревизори директно или индиректно стекли учешће у другом правном лицу, променама статута или оснивачког акта, начину израчунавања осигурања и полиси осигурања, запосленима, списку свих уговора о ревизији финансијских извештаја, броју извештаја о ревизији које је потписао сваки лиценцирани овлашћени ревизор као и друге информације потребне за планирање и спровођење контроле квалитета и других активности Коморе и Комисије.

У годишњи извештај укључују се сви подаци за период од 1. новембра претходне године до 31. октобра текуће године.