Преузимање

Назив Преузимање
Мишљење Комисије за хартије од вредности поводом примене одредаба члана 8. став 1. тачка 4) Закона о преузимању акционарских друштава
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом примене одредаба Закона о преузимању акционарских друштава
Mишљење Комисије о правном основу за пренос власништва над акцијама и изузетку од обавезе објављивања понуде за преузимање из члана 8. став 1. тачка 7) Закона о преузимању акционарских друштава
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања у вези са упућивањем понуде за преузимање акција у привредном друштву у коме постоји само један акционар
Мишљење Комисије за хартије од вредности поводом захтева за појашњење везе између члана 8. Закона о преузимању акционарских друштава и члана 9. Закона о приватизацији
Мишљење у вези са настанком обавезе објављивања понуде за преузимање акција у случају преноса акција између лица која су деловала заједнички у раније објављеној понуди за преузимање акција
Мишљење у вези са настанком обавезе објављивања понуде за преузимање акција у случају поништења сопствених акција
Mишљење Комисије за хартије од вредности о примени чл. 4. и 22. Закона о преузимању акционарских друштава
Мишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања о правима акционара да путем надлежног суда траже откуп акција
Мишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања у вези са обавезом објављивања понуде за преузимање акција
Мишљење поводом питања у вези са применом изузетка из члана 12. Закона о тржишту капитала
Мишљење поводом питања у вези са понудом за преузимање акција циљног друштва Енергопројект Ентел
Mишљење о закључењу споразума о заједничком деловању са лицем које не поседује акције циљног друштва
Мишљење Комисије за хартије од вредности, постојањe обавезе упућивања понуде за преузимање
Mишљење Комисије – изузеци од обавезе објављивања понуде за преузимање акција
Мишљење Комисије: Mогућност заступања већинског акционара од стране сопственог БД одељења у поступку понуде за преузимање акција мањинских акционара
Mишљење Комисије поводом питања o настанку обавезе објављивања понуде за преузимање акција приликом трансакција акцијама између лица која делују заједнички
Мишљење поводом питања у вези са заједничким деловањем из члана 4. став 1. Закона о преузимању акционарских друштава
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања о обавези и поступку објављивања понуде за преузимање акција циљног друштва
Мишљење поводом питања у вези са применом одредаба Закона о преузимању акционарских друштава
Мишљење о упућивању добровољне понуде за преузимање акција циљног друштва чија је накнада понуђена у хартијама од вредности
Mишљење поводом питања обавезе објављивања понуде за преузимање након стицања 75% или више акција са правом гласа
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања обавезе објављивања понуде за преузимање у поступцима приватизације
Mишљење Комисије за хартије од вредности о примени члана 22. став 6. Закона о преузимању акционарских друштава
Mишљење поводом захтева за тумачење члана 8. става 1. тачке 11) Закона о преузимању акционарских друштава