О Међународној организацији комисија за хартије од вредности (IOSCO)

Међународна организација комисија за хартије од вредности, основана 1983. године, међународно је тело које удружује регулаторе тржишта хартија од вредности у свету и поставља стандарде за сектор хартија од вредности. Ова организација развија, спроводи и унапређује  међународно признате стандарде у регулативи хартија од вредности, те блиско сарађује са Одбором за финансијску стабилност и  Групом од двадесет министара финансија и гувернера централних банака (G-20) по питањима глобалних регулаторних реформи. Занимљив је податак да, ова организација, путем чланства, регулише више од 95% тржишта хартија од вредности у свету. Једина је међународна организација која за чланове има сва тржишта у развоју. IOSCO је 1998. године усвојио свеобухватан пакет Циљева и принципа регулативе хартија од вредности, признатих као међународно регулаторно мерило за сва тржишта хартија од вредности.

Комисија за хартије од вредности РС и IOSCO

Комисија за хартије од вредности Републике Србије је примљена у Међународну организацију регулатора тржишта капитала, као редовни члан, у мају 2002. године, на 28. годишњој конференцији IOSCO–а одржаној у Истамбулу. Као редован члан Међународне организације комисија за хартије од вредности, Комисија сарађује у развоју и примени међународно признатих стандарда регулације, надзора и заштите инвеститора као и размени информација на глобалном и регионалном нивоу. 

Меморандум о разумевању

Од 22. октобра 2009. године Комисија је пуноправна потписница Мултилатералног меморандума о разумевању IOSCO-а. Меморандум о разумевању уређује сарадњу и размену информација међу чланицама и сматра се примарним инструментом за олакшавање прекограничне сарадње, смањење глобалних ризика, заштите инвеститора и обезбеђивања законитог, правичног и ефикасног функционисања тржишта хартија од вредности.  Према последњим расположивим подацима, у 2019. години било је чак 4319 захтева за достављање информација међу потписницама. Њихов број наставља да расте из године у годину.

Правни основ потписивања протокола

У складу са Законом о тржишту капитала којим су прописане надлежности Комисије за хартије од вредности, утврђено је, између осталог, да Комисија сарађује и закључује споразуме са међународним организацијама, страним регулаторним органима и другим домаћим, односно страним органима и организацијама ради пружања правне помоћи, размене информација као и у другим случајевима. Протокол о сарадњи са комисијама за хартије од вредности представља писмену сагласност страна потписница о узајамном пружању техничке и стручне помоћи и размени информација из делокруга њиховог рада односно из области тржишта хартија од вредности.

Сврха потписивања протокола

Успостављање билатералне сарадње националне комисије за хартије од вредности са националним регулаторним телима на финансијским тржиштима других земаља има за циљ:  
• Размену искустава у области регулације, надзора и развоја националних финансијских тржишта  
• Размену јавних информација о међународним трансакцијама и ефикасно обављање трансакција на тржишту хартија од вредности  
• Санкционисање прекршиоца закона  
• Спречавање поремећаја на тржишту хартија од вредности и др.  
• Потписивање билатералних споразума са комисијама за хартије од вредности других држава у функцији је интеграције домаћег финансијског тржишта у светско тржиште. Оно такође, треба да конкретизује принципе Међународне организације Комисија за хартије од вредности (IOSCO) и допринесе ефикасном обављању међудржавних трансакција хартијама од вредности, уз максималну заштиту инвеститора.

Потписани билатерални споразуми о сарадњи

Комисија за хартије од вредности потписала је, до сада, следеће протоколе о техничкој сарадњи, узајамној помоћи и консултацијама (скраћено: протокол о сарадњи), односно меморандуме о споразуму и размени информација и међусобној помоћи у питањима надзора тржишта капитала (скраћено: меморандум о разумевању):
 
 1. Протокол о сарадњи потписан са Савезном комисијом за тржиште капитала Руске Федерације, у Санкт Петербургу, 19. јуна 2001. године
 2. Протокол о сарадњи потписан са Комисијом за хартије од вриједности Републике Српске, у Бања Луци 7. новембра 2001. године
 3. Меморандум о разумевању потписан са Комисијом за вриједносне папире Федерације Босне и Херцеговине, у Београду, 17. новембра 2004. године;
 4. Меморандум о разумевању потписан са Националном Комисијом за хартије од вредности Републике Румуније, у Београду, 22. новембра 2004. године
 5. Меморандум о разумевању потписан са Комисијом за вриједносне папире Републике Хрватске, у Загребу, 12. октобра 2005. године
 6. Меморандум о разумевању потписан са Комисијом за хартије од вриједности Републике Црне Горе, у Београду, 3. новембра 2005. године
 7. Меморандум о разумевању потписан са Комисијом за тржиште капитала Републике Грчке, у Атини,  6. децембра 2005. године
 8. Меморандум о разумевању потписан са Комисијом за надзор над тржиштем капитала Републике Грчке, 5. октобра 2007. године
 9. Меморандум о разумевању потписан са Комисијом за финансијски надзор Републике Бугарске, у Варни 5. октобра 2007. године
 10. Меморандум о разумевању потписан  са Комисијом за папире од вриједности БИХ Брчко Дистрикта, у Београду, 13. марта 2008. године
 11. Меморандум о разумевању потписан са Комисијом за хартије од вредности Републике Македоније, у Охриду, 9. октобра 2008. године
 12. Меморандум о разумевању потписан са Агенцијом за хартије од вредности Републике Словеније, у Опатији, 12. априла 2010. године
 13. Декларација о сарадњи, потписана са представницима регулатора тржишта капитала држава у региону, 30. новембра 2011. године на пет година. Поново потписана 12. октобра 2016. у Љубљани
 14. Меморандум о разумевању потписан са Централном банком Руске Федерације на енглеском језику, 11. јула 2018. године.

Манивал (Moneyval) је комитет Савета Европе основан 1997. године (пун назив: Комитет експерата за евалуацију мера спречавања прања новца и борбе против тероризма). Процењује усклађеност држава чланица са свим релевантним међународним стандардима за борбу против прања новца и финансирања тероризма у области права, финансијског система и примене закона, кроз процес узајамне евалуације равноправних чланова.
Циљ Манивала је да све државе чланице имају делотворне системе за борбу против прања новца и финансирања тероризма, те да прате и примењују релевантне стандарде у овим областима.

Поменути стандарди садржани су у Препорукама FATF, укључујући и Специјалне препоруке за борбу против финансирања тероризма; Конвенцији УН против незаконитог промета опојних дрога и психотропних супстанци (из 1988. године); Конвенцији УН против транснационалног организованог криминала; Међународној конвенцији УН за спречавање финансирања тероризма (1999); Директиви 2005/60/ЕC Европског парламента и Савета од 26. октобра 2005. године о спречавању коришћења финансијског система у сврхе прања новца и финансирања тероризма  и релевантним мерама за имплементацију мера ове Директиве, као и у Конвенцији о прању, тражењу, заплени и одузимању прихода од криминала, закљученој на нивоу Савета Европе. 

Извештаји Манивала представљају веома детаљне препоруке за унапређење ефикасности система мера и радњи у појединачним државама за борбу против прања новца и финансирања тероризма, као и капацитета за сарадњу на међународном нивоу у овим областима.  Први евалуациони извештај за Србију објављен је 2005. године а последњи извештај о напретку у овој области децембра 2012. године. Манивал такође спроводи студије о типологијама прања новца и финансирања тероризма – њиховим методама, трендовима и техникама.  Комисија за хартије од вредности је новембра месеца 2009. године усвојила Смернице за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за своје обвезнике (брокерско-дилерска друштва, овлашћене банке, кастоди банке и друштва за управљање инвестиционим фондовима) у складу са  препорукама и међународним стандардима, примењујући приступ заснован на процени ризика. Такође, Комисија за хартије од вредности сарађује са међународним организацијама и регулаторним телима у вези са применом прописа о спречавању прања новца и борбе против тероризма, учествујући у размени информација и одговарајући на званичне захтеве за упућивање помоћи и давање информација.