Статут Комисије - IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Индекс чланака


IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39 У случају несагласности у примени овог статута, тумачење даје Комисија.

Члан 40 Општи акти који се доносе на основу овог статута, донеће се у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог статута, а до тог рока председник је овлашћен да својим одлукама регулише предметну материју.

Члан 41 Ступањем на снагу овог статута престаје да важи статут Комисије за хартије од вредности и финансијско тржиште број: 3/0-01-59/39-03  од 29. септембра 2003. године,  са изменама и допунама бр. 3/0-01-282/2-05 од 12.маја 2005. године.

Члан 42 Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници Комисије,  након добијања сагласности Народне скупштине Србије.

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

др Зоран Ћировић