Статут Комисије - VIII ДРУГА ПИТАЊА ЗНАЧАЈНА ЗА РАД КОМИСИЈЕ

Индекс чланака


VIII  ДРУГА ПИТАЊА ЗНАЧАЈНА ЗА РАД КОМИСИЈЕ

1. Јавност рада и информисање

Члан 32 Рад Комисије је јаван. Изузетно од става 1. овог члана, Комисија може искључити јавност приликом одлучивања о одређеним питањима, чије би објављивање могло негативно утицати на тржиште капитала. Комисија обавештава јавност о свом раду путем Информатора о раду, који се обајвљује на инетрнет страници, затим давањем информација, одржавањем конференција за штампу, посебним саопштењима и на други погодан начин. Податке и обавештења о раду Комисије даје председник и чланови Комисије или лице које председник овласти. Комисија издаје јавно саопштење о значајним питањима за рад Комисије, а пре свега о оним која се односе на функционисање тржишта капитала и заштиту инвеститора.

2. Обавеза чувања пословне тајне

Члан 33 Прошли и садашњи председник, чланови и запослени Комисије, као и лица којима Комисија повери обављање послова из своје надлежности дужни су да чувају податке о издаваоцима хартија од вредности, лицима над којима Комисија врши надзор и којима даје дозволе, као и друге податке о чињеницама и околностима о којима су сазнали у вези са вршењем функције, односно рада, осим података који су доступни јавности, а те податке не смеју користити у личне сврхе, саопштавати трећим лицима, нити омогућити трећим лицима да их користе. Подаци из става 1. овог члана, осим података који су доступни јавности, сматрају се пословном тајном. Подаци који се сматрају пословном тајном могу се саопштавати и ставити на увид на основу налога суда, односно налога Комисије. Комисија може да достави податке из става 2. овог члана и да их стави на увид: 1) надлежним органима у Републици; 2) надлежним органима у другим земљама од којих је Комисија овлашћена да добија или да са њима размењује податке у сврху надзора, регулације, истраге или спровођења закона, а у складу са одредбама закона.

3. Информациони систем

Члан 34 Комисија успоставља информациони систем користећи електронска средства који омогућава комуникацију са Централним регистром, организатором тржишта, регулисаним тржиштем, инвестиционим друштвима, друштвима за управљање и инвестиционим фондовима, као и другим учесницима на тржишту капитала. Комисија прописује критеријуме сигурности комуникација и заштите података који се достављају Комисији, укључујући техничку усклађеност са опремом и информационим системима Комисије и коришћење електронских средстава за пријем, преношење и објављивање информација. Информације примљене електронским средствима путем информационог и телекомуникационог система се, у складу са условима које прописује Комисија, сматрају оригиналним документом.

4. Етички кодекс

Члан 35 Председник, чланови и запослени Комисије дужни су да у вршењу своје дужности поступају стручно, савесно и непристрасно. Председник, чланови и запослени Комисије при доношењу одлука не могу довести у питање своју самосталност, као ни самосталност Комисије. Забрањено је сваком лицу, органу или организацији да предузима било коју радњу којом утиче на самосталност у раду и одлучивању Комисије или било ког њеног члана, осим права таквог лица, органа или организације да наступа и да буде саслушана од стране Комисије, а у складу са актима Комисије. Забрањено је сваком лицу, органу или организацији да предузима послове који су законом предвиђени као надлежност Комисије, осим ако законом није друкчије одређено.

Члан 36 Председник, чланови и запослени Комисије не могу се бавити пословима трговања финансијским инструментима нити давањем савета о улагањима у финансијске инструменте. Лица из става 1. овог члана не могу свој рад у Комисији користити за остваривање сопствених интереса или интереса других лица.

Члан 37 Председник, чланови и запослени Комисије обавезни су да Комисији дају податке о хартијама од вредности којима располажу, као и податке о свакој промени стања у вези с тим хартијама. Обавеза из става 1. овог члана односи се и на чланове породице лица из тог става. Подаци о хартијама од вредности из ст. 1. и 2. овог члана морају бити доступни јавности.

5. Измене и допуне статута

Члан 38 Измене и допуне Статута могу предложити председник и чланови Комисије. Измене и допуне овог статута врше се на начин и по поступку који је прописан за доношење Статута.