Статут Комисије - VII НАЧИН ДОНОШЕЊА ОПШТИХ И ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА

Индекс чланака


VII НАЧИН ДОНОШЕЊА ОПШТИХ И ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА

Члан 28 Комисија у решавању у управним стварима сходно примењује одредбе закона којим се уређује општи управни поступак. Стручна служба Комисије предузима радње у управном поступку до доношења одлуке Комисије, по захтеву странке и по службеној дужности. Решења Комисије су коначна и против њих се може покренути управни спор. Комисија може овластити лица надлежна за спровођење надзора да изричу усмена решења о предузимању мера ако су разлози за такво решење очигледни, или ако није друкчије законом прописано. Диспозитив усменог решења уноси се у записник о извршеном надзору.

Члан 29 Ради спровођења закона и извршавања послова утврђених законом и овим статутом Комисија доноси правилнике, наредбе, упутства и друга општа акта као и правила.

Члан 30 Комисија може доносити ставове и давати мишљења  као и друге облике јавних саопштења када је то потребно ради примене и спровођења појединих одредаба закона или аката Комисије.

Члан 31 Статут и подзаконска акта Комисије објављују се на интернет страници Комисије. Ставови и мишљења Комисије објављују се и на интернет страници Комисије. Интерни општи акти Комисије се објављују на огласној табли и достављају организационим јединицама.