Статут Комисије - VI НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РАД

Индекс чланака


VI НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РАД

Члан 24 Средства за рад Комисије обезбеђују се из накнада које се, у складу са правилником о тарифи,  наплаћују за обављање послова из њене надлежности, као и из других извора, у складу са законом. Комисија доноси  правилник о тарифи, којим утврђује висину накнада за послове из свог делокруга. Правилник о тарифи Комисије објављује се на интернет страници Комисије.

Члан 25 Финансијским планом за текућу годину предвиђа се потребан обим средстава по наменама. Одлуку о употреби наведених средстава доноси председник Комисије. Финансијски план Комисија може током године мењати. Измене финансијског плана достављају се Скупштини на потврђивање. У случају да Скупштина не потврди финансијски план до почетка пословне године, до потврђивања финансијског плана за ту годину финансирање се врши према одлуци председника Комисије о привременом финансирању.

Члан 26 Из прихода које оствари у складу са финансијским планом, издвајају се средства статутарних резерви Комисије, у висини од минимално 20% оствареног прихода у претходној години. Вишак расхода над приходима Комисија покрива из својих резерви, а ако та средства нису довољна - из буџета Републике. Вишак годишњих прихода над расходима Комисије уплаћује се у буџет Републике.

Члан 27 Комисија подноси годишњи извештај Народној скупштини Републике Србије, у року од четири месеца од завршетка пословне године. Годишњи извештај из става 1. овог члана садржи финансијске извештаје за претходну годину, извештај овлашћеног ревизора и извештај о пословању Комисије током претходне године. Годишњи финансијски извештаји и ревизија годишњих финансијских извештаја Комисије врши се на начин утврђен законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. Комисија именује ревизора који врши ревизију из става 2. овог члана. Финансијски план за наредну годину Комисија доноси до 30. новембра текуће године и доставља га Народној скупштини на потврђивање.