Статут Комисије - IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДСЕДНИКА , ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ

Индекс чланака


IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДСЕДНИКА , ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ

Члан 14 Председник Комисије: 1. представља и заступа Комисију према другим домаћим и међународним организацијама, страним регулаторним органима и другим домаћим, односно страним органима и организацијама и осталим учесницима на тржишту капитала; 2. организује и руководи радом Комисије; 3. сазива седнице Комисије и председава радом Комисије; 4. предлаже Комисији доношење правилника и других општих аката које он не доноси; 5. доноси општи акт о систематизацији и организацији радних места у Комисији и друге опште акте утврђене законом и овим статутом; 6. потписује и извршава акта које утврђује и доноси Комисија; 7. стара се и одговара за законитост рада, коришћење и располагање имовином Комисије и за употребу средстава  Комисије у складу са законом; 8. одлучује о заснивању и престанку радног односа и о распоређивању запослених на одређене послове у Комисији, зарадама и накнадама запослених, именованих и ангажованих лица; 9. издаје налог за вршење надзора; 10. доноси одлуке и обавља друге послове утврђене законом, овим статутом и другим општим актима Комисије.

Члан 15 Председник Комисије формира кабинет који по његовом налогу врши стручне и друге послове за његове потребе. Кабинетом руководи шеф кабинета кога именује председник Комисије. Делокруг рада кабинета, као и права и обавезе запослених у кабинету утврђују се Правилником о организацији и систематизацији радних места, уз сходну примену осталих прописа и општих аката Комисије којима се уређују права и обавезе запослених. Председник Комисије може образовати актом Колегијум као саветодавно тело, које на његов захтев разматра битна питања развоја и рада Комисије и предлаже одговарајуће мере и одлуке.

Члан 16 Председник Комисије потписује одлуке, решења и друга акта која  Комисија доноси и утврђује, а у његовом одсуству члан Комисије који председава седницом на којој су ти акти донети.  Председник Комисије може овластити чланове, секретара и запослене Комисије за предузимање појединих радњи из његове надлежности и потписивање одређених аката, што се утврђује посебним актом.

Члан 17 Председник и чланови Комисије: 1. представљају Комисију према другим домаћим и међународним организацијама, страним регулаторним органима и другим домаћим, односно страним органима и организацијама и осталим учесницима на тржишту капитала; 2. одлучују о питањима и члана 7. овог статута, уколико сагласно Закону и овом статуту  о овим питањима не одлучује председник Комисије; 3. доносе Статут Комисије и подносе га Народној скупштини Републике Србије на сагласност; 4. доносе Пословник о раду Комисије; 5. усвајају годишњи извештај Комисије, и подносе га Народној скупштини Републике Србије; 6. усвајају финансијске извештаје Комисије; 7. усвајају извештај овлашћеног ревозора; 8. усвајају извештај о пословању Комисије током претходне године; 9. доносе финансијски план за наредну годину и доствљају га Народној скупштини на потврђивање; 10. информишу Владу, једном у шест месеци, о свом раду и кретањима на тржишту капитала, уз достављање документације у складу са чланом 261. Закона; 11. именују чланове експертске радне групе, чланове сталних и повремених радних тела; 12. старају се о усавршавању запослених; 13. одлучују о извештајима донетим на основу других прописа.

Члан 18 Комисија именује секретара Комисије. Секретар Комисије је у сталном радном односу и за свој рад одговара Комисији.

Члан 19 Секретар Комисије: 1. руководи радом стручне службе Комисије и организује њен рад; 2. подноси иницијативе председнику Комисије за доношење, измену и допуну општих аката Комисије; 3. доноси упутства у вези са организацијом стручне службе, уз сагласност председника; 4. организује опште послове које одреди председник Комисије или га овласти посебним актом; 5.обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима.