Статут Комисије - III ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА

Индекс чланака


III ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА

Члан 9 Организација и начин рада Комисије спроводе се на основама којима се обезбеђује ефикасно обављање послова, рационална организација рада, успешно руковођење и успостављање одговорности, остваривање сарадње Комисије са надлежним органима.

Члан 10 Комисија је колегијални орган са надлежностима и одговорностима утврђеним законима. Комисија има пет чланова, укључујући и председника Комисије. Председника и чланове Комисије бира и разрешава Народна скупштина Републике Србије на предлог надлежног радног тела за послове финансија Народне скупштине Републике Србије. Комисију представља и заступа  председник, који руководи њеним радом. Председник и чланови Комисије бирају се на пет година и остају на дужности све док не буду разрешени дужности. Ако председнику, односно члану Комисије престане функција пре истека мандата, нови председник, односно члан Комисије бира се на период до истека мандата председника, односно члана коме је функција престала. Председник и чланови Комисије могу бити поново бирани. Председник и чланови Комисије стално су запослени у Комисији.

Члан 11 Комисија одлучује на  седницама, које води председник Комисије или члан кога он овласти. Три члана Комисије чине кворум. Комисија одлучује већином гласова свих чланова, укључујући и председника. Седницу сазива председник или члан Комисије који га замењује. Начин рада Комисије регулише се Пословником о раду Комисије.

Члан 12 Комисија има  стручну службу коју сачињавају секретар и остали запослени у Комисији. Правилником о организацији и систематизацији радних места утврђују се нарочито организациони делови и њихов делокруг, начин руковођења, врста послова, услови за обављање послова радног места, овлашћења и обавезе запослених у обављању послова.                                    

Члан 13 Комисија може образовати и именовати стална, повремена тела и експертску радну групу, ради разматрања појединих питања из своје надлежности. Начин образовања, делокруг и састав сталних, повремених радних тела и експертске радне групе утврђује се Пословником о раду Комисије.