Статут Комисије - II НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ

Индекс чланака


II НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ

Члан 7 Комисија, у оквиру својих надлежности и у складу са одредбама закона надлежна је да: 1) доноси подзаконска и остала акта за спровођење закона; 2) одобрава објављивање проспекта за јавну понуду и укључење финансијских инструмената у трговање; 3) одобрава понуде и укључење финансијских инструмената у трговање који су изузети од обавезе објављивања проспекта, а одобрење Комисије је неопходно у складу са одредбама поглавља III Закона; 4) одобрава физичким и правним лицима статус квалификованих инвеститора; 5) даје дозволу за обављање делатности инвестиционим друштвима, дозволу за рад организатору тржишта, одбија захтев за давање дозволе, привремено или трајно одузима дозволе; 6) даје дозволу организатору Фонда за заштиту инвеститора и сагласност на општа акта Фонда и измене тих општих аката; 7) одобрава понуде за преузимање акционарских друштава; 8) одобрава измене општих аката, стицање квалификованог учешћа, даје претходну сагласност на именовање чланова управе организатора тржишта, инвестиционих друштава и Централног регистра; 9) организује наставу и полагање испита и издаје дозволу за обављање послова брокера, портфолио менаџера и инвестиционог саветника; 10) регулише, врши надзор и прати: (1) послове издаваоца и јавних друштава; (2) извршавање обавезе извештавања издавалаца и учесника на регулисаном тржишту, односно мултилатерарној трговачкој платформи ( МТП); (3) пословање лица из тачке 5) овог става, укључујући и лица која поседују квалификовано учешће, чланове управе и друге запослене код тих лица; (4) пословање Централног регистра, лица са квалификованим учешћем, чланове управе и запослене у Централном регистру; (5) секундарно трговање финансијским инструментима у Републици, без обзира на то да ли се такво трговање врши на регулисаном тржишту, односно МТП или ван њих; (6) пословање Фонда, организатора Фонда и чланове Фонда; 11) даје дозволе за рад друштвима за управљање инвестиционим фондовима; 12) одобрава измене општих аката, стицање квалификованог учешћа, претходну сагласност на именовање чланова управе друштва за управљање; 13) даје дозволу за организовање отворених и оснивање затворених инвестиционих фондова; 14) врши упис у регистар отворених, затворених и приватних фондова; 15) одобрава проспект и измене проспекта фондова; 16) даје дозволе за обављање делатности кастоди банака;  17) прати усклађеност са одредбама и повреду одредаба закона, аката Комисије и општих аката организатора тржишта, инвестиционих друштава и Централног регистра; 18) организује, предузима и контролише спровођење мера и санкција којима се обезбеђује законито, правично, уређено и ефикасно функционисање регулисаног тржишта, односно МТП, а у циљу спречавања поремећаја на тржишту и заштите инвеститора; 19) води регистре; 20) обавља дужности у оквиру својих општих и посебних овлашћења у вези са начином обављања надзора и општим овлашћењима  у спровођењу надзора; 21) сарађује и закључује споразуме са међународним организацијама, страним регулаторним органима и другим домаћим, односно страним органима и организацијама ради пружања правне помоћи, размене информација и у другим случајевима кад за тим постоји потреба; 22) саставља извештаје и даје информације о регулисаном тржишту, односно МТП; 23) унапређује едукацију инвеститора; 24) издаје дозволе и доноси подзаконска акта у вези са издавањем дозвола, регулисањем и надзором агенција које се баве проценом кредитног ризика у Републици; 25) врши надзор, предузима и контролише спровођење мера и санкција у вези са применом закона којим се уређује преузимање акционарских друштава, закона којим се регулише пословање инвестиционих фондова и закона којим се регулише спречавање прања новца и финансирања тероризма; 26) обавља и друге послове утврђене прописима из своје надлежности. Комисија своје послове обавља у складу са Законом. Комисија може покренути и водити пред судом поступак против било ког лица ради заштите интереса инвеститора који улажу у финансијске инструменте и других лица за која утврди да им је повређено одређено право или на праву заснован интерес, а у вези са пословима са финансијским инструментима. У случају да сматра да постоје чињенице које указују на постојање кривичног дела, привредног преступа или прекршаја, Комисија упућује предлог за пријаву, односно захтев органу надлежном за спровођење истраге, кривично гоњење и прекршајни поступак.

Члан 8 Комисија спроводи надзор над субјектима надзора у складу са законима из члана 3. овог статута и актима Комисије којим се утврђују ближи услови и начин спровођења надзора.