Ирена Радуловић, члан

Ирена Радуловић је дипломирани економиста. Звање је стекла на Економском факултету, Универзитета у Београду на смеру Спољна и унутрашња трговина. Гимназију је завршила у Лазаревцу.  

Поседује скоро 20 година радног искуства у банкарском сектору и на тржишту капитала. Од 2003. до 2012. године радила је на пословима платног промета са иностранством у Сосијете Женерал банци, а затим и у Хипо Алпе Адриа банци на изради процедура и радних инструкција банке за послове платног промета са иностранством, мониторингу трансакција клијената и контроли усклађености са важећом законском регулативом, као и обради прилива и плаћања у међународном платном промету. Од 2012. године ради у Комисији за хартије од вредности као виши саветник на пословима непосредног и посредног надзора и контроле свих учесника на тржишту капитала у Републици Србији – брокерско-дилерских друштава, друштава за управљање инвестиционим фондовима, овлашћених и кастоди банака, Београдске берзе, јавних друштава и др. Учествује у радним групама за измену регулативе, радним групама за израду контних оквира и радним групама за израду матрица и процене ризика пословања учесника на тржишту капитала, али и за израду образаца за вођење једнообразних статистика свих надзорних органа у вези са применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Новембра месеца 2021. године изабрана је, на предлог Скупштинског одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, за члана Комисије за хартије од вредности. Говори енглески језик.