Немања Ристић, члан

Немања Ристић је дипломирани правник. Диплому факултета стекао је на Универзитету у Београду, на Правном факултету.

Радио је низ година као виши саветник – инспектор у Сектору за надзор Комисије за хартије од вредности на пословима непосредног и посредног надзора у вези са применом закона у надлежности Комисије, као и контроле свих учесника на тржишту капитала у Републици Србији – брокерско-дилерских друштава, друштава за управљање инвестиционим фондовима, овлашћених и кастоди банака, Београдске берзе, јавних друштава и др, укључујући предлагање мера и санкција зарад очувања интегритета тржишта капитала Републике Србије.  Уз то, у Комисији је у периоду 2016–2017. обављао дужности секретара Комисије. Руководио је радом стручне службе Комисије и свих запослених. Организовао је, координирао и надзирао рад сектора и директора Комисије за хартије од вредности.

У својој професионалној каријери је учествовао у руковођењу више јавних предузећа и установа, кроз чланство у управним и надзорним одборима. Говори енглески језик.