Преглед 12. седнице Комисије

Данас је одржана 12. седница десетог сазива Комисије за хартије од вредности. Чланови Комисије су се изјашњавали по 25 тачака дневног реда.

Када су у питању мишљења о примени прописа у надлежности Комисије, Комисија је донела Мишљење о преносу власништва над акцијама издаваоца који није јавно друштво. Уз то, дата је дозвола друштву за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и алтернативним инвестиционим фондовима Raiffeisen INVEST a.d. Beograd за организовање пратећег UCITS фонда Raiffeisen GREEN и управљање овим фондом.

Такође, усвојен је захтев Друштвa за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и алтернативним инвестиционим фондовима „Raiffeisen INVEST“ a.d. Beograd за давање претходне сагласности на измене правила "UCITS" фондова: Raiffeisen CASH, Raiffeisen EURO CASH, Raiffeisen BOND и Raiffeisen WORLD.

Комисија је одлучивала и по захтевима седам друштава за ревизију за укључивање на листе друштава за ревизију која могу обављати ревизију финансијских извештаја код јавних друштава чије су хартије од вредности укључене на листинг, чије су хартије од вредности укључене на сегмент регулисаног тржишта које није листинг и чије хартије од вредности нису укључене на регулисано тржиште.

По седмој тачки дневног реда, Комисија је гласала за доношење одлуке о именовању секретара Комисије за хартије од вредности. За секретара Комисије именован је Горан Купрешанин.