Усвојен нови Закон о тржишту капитала

Скупштина Републике Србије усвојила нови Закон о тржишту капитала. После десет година примене „старог“ Закона о тржишту капитала („Службени гласник РСˮ, бр. 31/11, 112/15, 108/16, 9/20 и 153/20) који је више пута у овом периоду и мењан и усклађиван пратећи потребе тржишта и самих учесника – добили смо потпуно нови свеобухватнији текст усаглашен са прописима ЕУ који уређују тржишта финансијских инструмената (MiFid II), проспект, системе за обештећење инвеститора, транспарентност, неопозивост салдирања у системима за салдирање хартија од вредности и злоупотребе на тржишту. Циљ овог закона је утврђивање темеља за развој тржишта капитала и обезбеђивање додатних извора финансирања предузећима у Србији. Овим законом ће страни инвеститори добити окружење за трговање и улагање попут оног на које су навикли у државама чланицама Европске уније.

Министарство финансија је спровело јавну расправу о Нацрту закона о тржишту капитала, током октобра и новембра 2021. године. У процес израде текста нацрта биле су укључене све релевантне институције и представници приватног сектора који ће његове одредбе примењивати. Поред Министарства финансија, у раду на новом закону активно је учествовала Комисија за хартије од вредности, Централни регистар хартија од вредности, Београдска берза, Агенција за осигурање депозита, Народна банка Србије, као и други чланови Радне групе за развој тржишта капитала.

Комисија за хартије од вредности је дужна да се организује у складу са овим законом и да донесе прописе за његово спровођење у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.  

Што се тиче осталих учесника на тржишту капитала, Агенција за осигурање депозита која организује и управља Фондом за заштиту инвеститора,  Централни регистар хартија од вредности, организатор тржишта односно Београдска берза који обављају послове у складу са Законом о тржишту капитала дужни су да се организују и ускладе своја акта са одредбама новог закона, у року од девет месеци од дана ступања на снагу.

Брокерско-дилерска друштва и кредитне институције које су добиле дозволу за рад од Комисије до дана ступања на снагу овог закона настављају да обављају своју делатност, а дужни су да своје пословање и акта ускладе са одредбама овог закона и актима Комисије, у року од годину дана од дана ступања на снагу. 

Стари Закон о тржишту капитала престаје да важи даном примене новог закона. Нови закон ступа на снагу 5. јануара 2022. године. Примењује се од 5. јануара 2023. године, изузев појединих одредаба којима се дају овлашћења за доношење прописа, општих и других аката којима се врши усклађивање рада и пословања одређених субјеката (а које се примењују од дана ступања на снагу).

Подсетимо, Влада је на седници одржаној 21. октобра 2021. године донела Стратегију за развој тржишта капитала за период 2021. до 2026. године („Службени гласник РС”, број 102/21) а затим и Aкциони план за спровођење ове стратегије која ће допринети даљем развоју тржишта капитала у Републици Србији и створити темеље за коришћење ширег спектра финансијских инструмената у корист привреде и становништва Републике Србије. Ова стратегија, као једну од мера којом ће се допринети реализацији наведених циљева предвидела је и доношење новог прописа о тржишту капитала.