Објављен извод из Националне процене ризика

Након позитивног извештаја Комитета Савета Европе – Манивала о напретку Србије на пољу спречавања прања новца и финансирања тероризма и побољшане оцене у погледу степена усклађености са стандардима ФАТФ-а, добијене по усвајању унапређених мера и ажурираних процена ризика у септембру месецу ове године, преносимо да су надлежни органи за СПНФТ припремили сажети извод из свеобухватне Националне процене ризика за јавност.

Подсетимо да је на седници Владе Републике Србије одржаној 30. септембра 2021. године усвојена:

✓ Национална процена ризика од прања новца 
✓ Национална процена ризика од финансирања тероризма
✓ Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине и
✓ Национална процена ризика од финансирања ширења оружја за масовно уништење.

Национална процена ризика (НПР) утврђује претње по систем и његове слабости на основу чега се извлаче закључци у погледу ризика са којима се држава суочава на националном нивоу и на нивоу појединачних сектора. Редовно сагледавање ризика представља и међународни стандард, а обавеза спровођења НПР предвиђена је и Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Република Србија је израдила четири стратешка извештаја од којих два представљају свеобухватно преиспитивање ризика из 2018. године, у делу који се односи на прање новца и финансирање тероризма, док је по први пут процењен ризик од финансирања ширења оружја за масовно уништење и ризик од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине.

Чланови Радне групе за израду ове националне процене били су представници Републичког јавног тужилаштва, Тужилаштва за организовани криминал, Министарства унутрашњих послова, Безбедносно-информативне агенције, Канцеларије савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Министарства правде, Управе за спречавање прања новца, Народне банке Србије и Комисије за хартије од вредности. Уз њих, у проценама ризика, у оквиру којих су сагледаване претње и рањивости система у периоду 2018–2020, учествовало је више стотина учесника из јавног и приватног сектора.

Ради елиминисања и ублажавања новоуочених ризика, односно прерасподеле ресурса у складу са тим ризицима, надлежни органи ће изменити и допунити Акциони план уз Стратегију за борбу против прања новца и финансирања тероризма.

Извод из Националне процене ризика можете преузети са ове странице: