Одузета дозвола за обављање послова брокера – Владимиру Петровићу

Комисија за хартије од вредности је утврдила да је брокер Владимир Петровић приликом пружања инвестиционих услуга и обављања инвестиционих активности, поступио супротно одредбама члана 180. Закона о тржишту капитала, а које се тичу вођења средстава клијената на новчаним рачунима. Тиме је учињена значајна и озбиљна повреда Закона о тржишту капитала.

Стога је Комисија за хартије од вредности донела решење којим се одузима дозвола за обављање послова брокера Владимиру Петровићу (евиденциони број у Регистру брокера Б-21-21-1/08), а која му је дата решењем Комисије број 5/0-25-6342/2-08 од 11. децембра 2008. године.

Лице је уписано у Регистар брокера који Комисија за хартије води, у делу – Одузете дозволе.