Измене услова за обављање делатности ДЗУАИФ-аПравилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање делатности друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима објављен је у Службеном гласнику РС број 72/2021, 16. јула 2021. године, а на снагу ступа 24. јула 2021. Смисао измена овог правилника је да се друштвима за управљање алтернативним инвестиционим фондовима олакша пословање, односно да им се олакшају услови за издавање дозволе за рад.

Новим чланом 5а је таксативно наведена документација коју је друштво за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом дужно да приложи Комисији уз захтев за издавање дозволе за управљање алтернативним инвестиционим фондовима (АИФ). Прецизирано је да друштво које већ има дозволу Комисије за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом не треба да доставља Комисији уз други захтев документацију коју је већ приложило и на основу које му је издата дозвола за рад.

Релаксирани су досадашњи услови за кадровску оспособљеност – за све алтернативне фондове изузев хеџ, фонда фондова, кровних и главних фондова. Измењени су и одредбе о искуству члана управе – за затворени АИФ са јавном или приватном понудом за улагање у непокретности или АИФ предузетничког капитала, а све због природе улагања наведених фондова, при чему заштита инвеститора и даље није угрожена. Приликом оцене испуњености ових нових, олакшаних услова, Комисија по слободној процени у сваком конкретном случају оцењује утицај присуства или одсуства сваке појединачне околности на управљање АИФ-ом којим друштво намерава да управља.