Упозорење инвеститорима на SREF – SERBIAN REAL ESTATE FUND

Имајући у виду нестабилност на светским финансијским тржиштима, све већи број инвеститора се окреће улагању у непокретности – при чему се таква улагања у иностранству често врше посредством инвестиционих фондова. Тај тренд је приметан и у Републици Србији, а може се повезати и са растом цена непокретности. Ипак, као и код сваког тренда ком се прикључује све више инвеститора, и у овом случају може доћи до повећања незаконитих активности које се спроводе са циљем да се инвеститори преваре.

Област инвестиционих фондова је у Републици Србији уређена Законом о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и Законом о алтернативним инвестиционим фондовима. Наведени закони се примењују од 20. априла 2020. године, а њиховим усвајањем Република Србија је у великој мери ускладила своје право са правом Европске уније. Да би инвестициони фонд пословао у складу са законом неопходно је да поседује дозволу Комисије за хартије од вредности.

Увидом у интернет страницу https://sref.rs/ утврђено је да се преко те странице промовише инвестирање у инвестиционе фондове који улажу у непокретности. Од заинтересованих грађана се преко те странице тражи да унесу податке о томе колико новца и на који рок желе да уложе, као и да оставе контакт информације. Комисија за хартије од вредности овим путем обавештава грађане да до сада није издала ни једну дозволу за оснивање алтернативног инвестиционог фонда за улагање у непокретности.
 
Комисија за хартије од вредности ће у свим случајевима обављања делатности без одговарајуће дозволе, без одлагања предузимати мере из своје надлежности. Ипак, то не значи да су преваре немогуће, а у интересу инвеститора је да поступају са дужном пажњом.

Упозоравамо инвеститоре да се пре одлуке о сваком намераваном улагању пре свега добро информишу, као и да провере у регистрима које Комисија на својим интернет страницама води да ли друштво поседује дозволу за активности које тврди да обавља.