Измене и допуне Упитника o СПН/ФТ

На основу достављених података у Упитнику о спроведеним активностима обвезника који су у надлежности Комисије за хартије од вредности у циљу примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: Упитник СПН/ФТ), у сврху потпунијег и тачнијег извештавања обвезника, извршене су измене и допуне Упитника СПН/ФТ.

С тим у вези, Комисија за хартије од вредности указује да су обвезници Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма који су у надлежности Комисије за хартије од вредности, дужни да тражене податке достављају на новом обрасцу Упитника СПН/ФТ, као и до сада два пута годишње и то:

- за извештајни период са стањем на 30.06. текуће године, до 15.07. текуће године, - за извештајни период са стањем на 31.12. текуће године, до 15.01. текуће године.

Захваљујемо на сарадњи и достављању података обвезницима Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма који су у надлежности Комисије.