Измене Закона о тржишту капитала

Јуче су у „Службеном гласнику Републике Србије“, бр. 153 од 21. децембра 2020. објављене измене и допуне Закона о тржишту капитала. Закон о изменама и допунама Закона о тржишту капитала ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у овом гласилу, односно 29. децембра ове године.

Комисија за хартије од вредности je као независно регулаторно и надзорно тело надлежно за примену закона у области тржишта капитала, уочила потребу да се издавање дужничких хартија од вредности у условима отежаног финансирања друштава услед пандемије изазване вирусом Ковид-19 олакша, као и да би прецизирање момента престанка својства јавног друштва, смањило могућност манипулација на тржишту.

Такође, подсетимо, Влада Републике Србије је усвојила Програм економских мера, у оквиру којег је 10. априла 2020. године донета и Уредба о поступку за издавање дужничких хартија од вредности за време ванредног стања („Службени глaсник РС”, брoj 54/20). Уредба је имала за циљ да се привредним друштвима пружи могућност лакшег приступа изворима финансирања, односно поједностављење поступка и смањење трошковa издавања дужничких хартија од вредности, одступањем од одређених одредби Закона о тржишту капитала. Овим законом се заправо имплементирају одредбе Уредбе.

Дакле, Закон је донет с циљем да се привредним друштвима омогући бржи и лакши приступ финансијским средствима, уз мање трошкове приликом издавања дужничких хартија од вредности поједностављeњем поступка за састављање проспекта за издавање ових хартија од вредности, као и подношења одговарајуће документације Комисији уз захтев за одобрење проспекта. (Закон прописује да се форма и минимална садржина јединственог проспекта који се односи на дужничке хартије од вредности уређује подзаконским актом Комисије и да не садржи скраћени проспект.)

Уз то, информације о издаваоцу из проспекта, под условом да су доступне у јавним регистрима, односно на интернет страници издаваоца, као и информације које се односе на финансијске и ревизорске извештаје издаваоца, могу се у проспекту приказати упућивањем, односно директним линковањем.

Други разлог доношења овог закона је спречавање коришћења одредаба тј. дугих рокова из Закона о привредним друштвима за постизање циљева који нису увек у интересу јавног друштва и малих акционара приликом искључења јавних друштава са организованог тржишта и потреба да се повећа ликвидност самог тржишта искључивањем неактивних друштава. Изменом је прецизиран моменат рачунања ликвидности, тј. померена је временска одредница за израчунавање обима промета акција са дана доношења одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта на дан доношења одлуке о сазивању седнице скупштине акционара. На овај начин онемогућено је вештачко стварање ликвидности, већ период у коме се рачуна промет акција представља реалан тржишни промет акција на тржишту. Осим тога скраћен је и временски период у коме се рачуна промет акција као услов за доношење одлуке о искључењу акција са тржишта са шест месеци на три месеца.

Поједностављeње поступка за састављање проспекта за издавање дужничких хартија од вредности, као и подношења одговарајуће документације Комисији уз захтев за одобрење проспекта, омогућиће привредним друштвима бржи и лакши приступ финансијским средствима неопходним за редовне пословне активности или унапређење и проширење пословања, уз мање трошкове приликом издавања ових хартија од вредности. Истовремено, очекује се да ће издавање дужничких хартија од вредности привредних друштава обезбедити квалитетан материјал којим ће се трговати на Београдској берзи, што ће значајно утицати на развој и стабилност тржишта капитала у Републици Србији и финансијског тржишта уопште.

Закон о тржишту капитала