Прва седница Одбора за јавни надзор ревизије

У петак, 28. фебруара 2020. године је у просторијама Комисије за хартије од вредности одржана прва седница Одбора за јавни надзор ревизије у складу са новим Законом о ревизији који јавни надзор над обављањем ревизије и контроле квалитета над радом ревизорске струке обједињује у оквиру једне институције – Комисије за хартије од вредности.

На овој седници усвојен је Пословник о раду Одбора за јавни надзор ревизије, дата сагласност на Предлог пословника o начину рада Комисије за хартије од вредности приликом обављања послова који су јој поверени Законом о ревизији као и сагласност на Предлог правилника о обављању послова контроле квалитета рада обављених ревизија, контроле квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора, као и на Предлог методологије за проверу квалитета обављених ревизија, проверу квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора.

Нови Закон о ревизији прописује да је Комисија за хартије од вредности орган који спроводи јавни надзор над обављањем ревизије и контролу квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора. Комисија обавља контролу квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора ради провере да ли се при обављању ревизије поступа у складу са МСР и одредбама закона.

Комисија за хартије од вредности преузима надлежности из области контроле квалитета над обављањем ревизије које су по претходном Закону о ревизији припадале Комори овлашћених ревизора. Одбор за јавни надзор над обављањем ревизије основан у складу са претходним Законом о ревизији наставља са радом као Одбор за јавни надзор ревизије у складу са новим Законом о ревизији.

Одбор за јавни надзор ревизије пружа стручну помоћ у раду Комисије ради спровођења одредаба Закона о ревизији и разматра и даје сагласности на општа и појединачна акта која доноси Комисија у оквиру својих надлежности.