Престанак обављања делатности Јубмес банкe

Комисија за хартије од вредности је на 119. седници деветог сазива, одржаној 21. фебруара 2020. године, донела решење којим се овлашћеној банци Јубмес банка а.д. Београд  одузима дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва, а на основу захтева за престанак обављања делатности. Овлашћена банка се брише из регистра издатих дозвола.

За клијенте ове овлашћене банке који нису отворили рачун код изабраног депозитара, извршен је пренос финансијских инструмената, без накнаде, на рачуне брокерско-дилерског друштва Тесла Капитал а.д. Београд.