Ступање на снагу правилника о робним берзама

Комисија за хартије од вредности је усвојила подзаконска акта за примену Закона о робним берзама: Правилник о минималној садржини правила пословања робне берзе и Правилник о давању дозволе за обављање делатности, трговању и надзору над радом робне берзе. Правилници су објављени 31. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС", бр. 8/2020.

Наиме, примена Закона о робним берзама који је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 52/2019 и ступио на снагу 30.7.2019. године, почиње 1. маја 2020. године. Овим законом је по први пут регулисана област робних берзи успостављањем савремене робне берзе као организатора правичног, транспарентног и ефикасног тржишта робом и нестандардизованим терминским уговорима. Надзор над спровођењем овог закона поверен је Комисији, као регулаторном телу. Законом је предвиђен и рок од шест месеци у ком је Комисија дужна донесе подзаконске акте за које је овлашћена.

Правилником о давању дозволе за обављање делатности, трговању и надзору над радом робне берзе прописује се начин и поступак давања дозволе за обављање послова робне берзе, њена кадровска и организациона оспособљеност и техничка опремљеност, трговање тржишним материјалом и организација трговања бродским простором, транспарентност, вођење евиденција и извештавање робне берзе као и услови и начин спровођења надзора.

Правилник о минималној садржини правила пословања робне берзе прописује шта правила пословања робне берзе морају да садрже, уређује чланство на робној берзи, контролу и мере према члановима робне берзе, информисање и чување пословне тајне, листинг, испостављање и покривеност налога, трговање тржишним материјалом и бродским простором, обрачун потраживања и плаћање, гарантна средства и друго.

Правно лице које обавља послове робне берзе дужно је да се организује и да усклади своја акта са одредбама Закона и ових правилника до почетка њихове примене.