Нова овлашћена банка – API Bank

На седници одржаној 16. августа 2019. године, Комисија за хартије од вредности је усвојила решење којим се кредитној институцији  API Bank а.д. Београд даје дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва и вршење инвестиционих услуга. Комисија је утврдила да банка  испуњава законом прописане услове за давање дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва.

Овлашћена банка API Bank је добила дозволу за следећe инвестиционe услугe: пријем и пренос налога који се односе на продају и куповину финансијских инструмената, извршење налога за рачун клијента, трговање за сопствени рачун, услуге у вези са понудом и продајом финансијских инструмената без обавезе откупа, као и дозволу за обављање додатних услуга: чување и администрирање финансијских инструмената за рачун клијената, укључујући чување инструмената и са тим повезане услуге,  одобравање кредита или зајмова инвеститорима како би могли да изврше трансакције једним или више финансијским инструмената када је друштво зајмодавац укључено у трансакцију, савети друштвима у вези са структуром капитала, пословном стратегијом, спајањем и куповином друштава и сличним питањима, услуге девизног пословања у вези са пружањем инвестиционих услуга, истраживање и финансијска анализа у области инвестирања или други облици општих препорука у вези са трансакцијама финансијским инструментима као и инвестиционе услуге и активности, те допунске услуге које се односе на основ изведеног финансијског инструмента из тачке 1) подтач. (5), (6), (7) и (10) Закона о тржишту капитала, а у вези са пружањем инвестиционих услуга и активности, као и допунских услуга.  

Ова банка је овлашћена да држи финансијске инструменте и новчана средства клијената.