Блокадa средстава на рачунима друштва CapitalOne

Комисија за хартије од вредности je 15.7.2019. године издала налог за блокаду средстава на новчаним рачунима и рачунима хартија од вредности брокерско-дилерског друштва CapitalOne а.д. Београд у трајању од три месеца.

На 98. седници од 15.7.2019. године Комисија за хартије од вредности је донела решење којим је утврђено да су испуњени услови прописани одредбом члана 205. став 1. тачка 4) Закона о тржишту капитала за изрицање мере забране располагања средствима с новчаних рачуна и рачуна хартија од вредности брокерско-дилерском друштву CapitalOne а.д. Београд, са седиштем у Београду, Светог Саве 34а (МБ 20293560, ПИБ 105007814), те је  издат налог за блокаду средстава на новчаним рачунима и рачунима хартија од вредности овог друштва у трајању од три месеца, почев од 15.7.2019. године.

Комисија  је у  току поступка надзора утврдила незаконитости и 10.5.2019. године изрекла друштву CapitalOne меру привремене забране обављања послова, те издала налог да утврђене незаконитости исправи. Како то друштво није поступило по  налозима, дана 13.6.2019. године је изречена нова мера – мера одузимања дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва на период од 6 месеци. 

Услед незаконитог поступања брокерско-дилерског друштва CapitalOne, не може се са извесношћу утврдити вредност средстава које је субјект надзора држао за клијенте односно обавеза које има према клијентима, нити је CapitalOne спровео радње да се овакво стање отклони.

Брокерско-дилерско друштво CapitalOne је независно од поступка надзора који спроводи Комисија поднело захтев за брисање из регистра издатих дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва и с тим у вези са  брокерско-дилерским друштвом EUROFINEKS BROKER  а.д. Београд (Имотска 1, 011/30-98-180, 011/30-98-184) закључило уговор, на основу кога је извршен пренос власничких рачуна финансијских инструмената клијената односно емисионих рачуна на то друштво.  

Позивају  се лица, ранији клијенти брокерско-дилерског друштва CapitalOne да се најкасније до 15.9.2019. године јаве Комисији за хартије од вредности на имејл адресу nadzor@sec.gov.rs, уколико сматрају да су оштећени приликом пружања услуга овог брокерско-дилерског друштва.