Смернице за утврђивање стварног власника

Управа за спречавање прања новца донела је Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у Централну евиденцију 8. јануара 2019. године.

Председник Координационог тела је 24. октобра 2018. годинe донео Решење о образовању стручног тима за израду Смерница о утврђивању стварног власника привредних субјеката и других правних лица. Задатак стручног тима била је израда Смерница којима би се уредило питање стварних власника и регистра стварних власника привредних субјеката и других правних лица – удружења, фондација и сл.

У изради Смерница учествовали су представници Управе за спречавање прања новца, Министарства привреде, Народне банке Србије, Комисије за хартије од вредности, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Пореске управе, Јавнобележничке коморе, Адвокатске коморе, као и представници приватног сектора – обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирања теоризма.

Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централну евиденцију