Ново инвестиционо друштво

Комисија за хартије од вредности je на 76. седници IX сазива одржаној 23.11.2018. године, донела решење о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва – друштву  BDD TRADEWIN 24 AD из Београда. 

Брокерско-дилерско друштво BDD TRADEWIN 24 AD је овлашћено да држи финансијске инструменте и новчана средства клијената.

Обављаће услуге пријема и преноса налога који се односе на продају и куповину финансијских инструмената, извршења налога за рачун клијента, трговања за сопствени рачун, управљања портфолиом, услуге у вези са понудом и продајом финансијских инструмената без обавезе откупа, као и додатне услуге из члана 2. став 1. тачка 9) подтач. (1), (2), (3), (5) и (7) Закона  о тржишту капитала.