Измене правилника

Данас почиње примена измењених и допуњених правилника: Правилника о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва, Правилника о давању дозволе за рад и условима за обављање делатности организатора тржишта, Правилника о условима за обављање делатности друштва за управљање инвестиционим фондовима, Правилника о стицању звања и давању дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера. Правилници су објављени у Службеном гласнику РС бр. 13/2018.

Изменама је уведена могућност полагања испита за стицање звања брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера иако нису одслушали наставу, уколико у тој и претходној календарској години није била организована настава за стицање звања.

Такође, у поступку давања сагласности на управу друштва, односно дозволе за обављање послова инвестиционог саветника и портфолио менаџера уместо фотокопије радне књижице достављају се подаци о стажу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

У случајевима давања дозволе за рад, односно обављање делатности, прецизирано је да се (с обзиром да се тада одлучује и о давању сагласности на стицање квалификованог учешћа, општа аката и управу друштва) наплаћују накнаде за сва четири поступка (уместо за један), а у складу са тарифним бројевима прописаним Правилником о тарифи Комисије.