Нови Закон о спречавању прања новца

Народна скупштина Републике Србије је 14. децембра 2017. године донела нови Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Закон је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 113/2017 од 17.12.2017,  а примењиваће се од 1. априла 2018. године. Даном почетка примене овог Закона престаје да важи Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма "Службени гласник РС" бр. 20/09, 72,09, 91/10 и 139/14.
Такође, Народна скупштина је донела и Закон о изменама и допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма. Закон је објављен у Службеном гласнику 17.12.2017. и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.  
Обвезници над којима Комисија за хартије од вредности врши надзор, брокерско-дилерска друштва, овлашћене банке, кастоди банке и друштва за управљање инвестиционим фондовима дужни су да своје пословање благовремено ускладе са новим законима.

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма