Четири нова инвестициона фонда

У регистар инвестиционих фондова уписана су четири нова инвестициона фонда којима управља друштво WVP FUND MANAGEMENT а.д. Београд, након што је Комисија за хартије од вредности на седници одржаној 19. октобра донела решења о упису отворених инвестиционих фондова у Регистар. Реч је о фондовима: WVP CASH фонд очувања вредности имовине, WVP BALANCED балансирани фонд, WVP PREMIUM и WVP DYNAMIC фондови раста вредности имовине.

Претходно је Комисија за хартије од вредности на седници одржаној 29. септембра 2017. године на захтев друштва за управљање инвестиционим фондовима WVP FUND MANAGEMENT овом друштву одобрила организовање четири отворена инвестициона фонда. Друштво за управљање инвестиционим фондовима WVP FUND MANAGEMENT је део групације за финансијско саветовање WVP Group са седиштем у Грацу, Аустрија.

Комисија за хартије од вредности је решењима о издавању дозволе за организовање фондова дала сагласност на садржај проспекта, скраћеног проспекта и јавног позива за упис и уплату инвестиционих јединица ових отворених инвестиционих фондова. Такође, решењима о упису фондова констатовано је да је Друштво за управљање закључило уговор са кастоди банком, да је поднело доказ о сакупљеним минималним средствима, доказ о поштовању ограничења стицања инвестиционих јединица, те да је прописно објавило јавни позив за упис и уплату инвестиционих јединица.

На интернет страници Друштва www.wvpfondovi.rs налази се више информација о самом друштву, као и фондовима којима управља.