Нова овлашћена банка – Мирабанк

На 361. седници одржаној 30. септембра 2016. године, Комисија за хартије од вредности је усвојила решење којим се овлашћеној банци Мирабанк а.д. Београд даје дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва и вршење инвестиционих услуга. Комисија је утврдила да овлашћена банка Мирабанк а.д. Београд испуњава Законом прописане услове за давање дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва.

Овлашћена банка Мирабанк а.д. Београд је добила дозволу за следећe инвестиционe услугe: пријем и пренос налога који се односе на продају и куповину финансијских инструмената, извршење налога за рачун клијента, трговање за сопствени рачун, управљање портфолиом, инвестиционо саветовање, као и услуге покровитељства у вези са понудом и продајом финансијских инструмената са и без обавезе откупа.

Мирабанк је такође овлашћена да пружа и додатне услуге из члана 2. став 1. тачка 9) подтачке (1)–(7) Закона о тржишту капитала.

Ова банка је овлашћена да држи финансијске инструменте и новчана средства клијената.

Решење о давању дозволе