Незаконито пружање инвестиционих услуга – PS Invest

У поступку надзора над пословањем PROFESSIONAL STOCK INVEST а.д. Београд, у вези са пружањем инвестиционих услуга и активности у вези са финансијским инструментима, Комисија за хартије од вредности је на 334. седници од 15.04.2016. године, донела Решење (број: 6/0-21-540/42).

Решењем је утврђено да Привредно друштво PROFESSIONAL STOCK INVEST а.д. Београд са седиштем у Београду, Аутопут 18, (пословне просторије у Булевару војводе Мишића бр.17), директор Ђуро Бајић, које не поседује дозволу за обављање делатности пружања инвестиционих услуга неовлашћено пружа инвестиционе услуге, тако што врши пријем и пренос налога за продају финансијских инструмената.

Комисија је наложила привредном друштву PROFESSIONAL STOCK INVEST а.д. Београд да одмах обустави неовлашћено пружање инвестиционих услуга. Ове активности наведено друштво незаконито обавља, без дозволе Комисије за хартије од вредности.

Друштву је такође наложено да клијентима са којима има потписан Уговор о заступању, без одлагања, омогући – располагање акцијама које су у власништву клијената.