Кoмисија дала дозволу за организовање фонда "KomBank devizni fond"

Комисија за хартије од вредности је данас, на 256. редовној седници донела решење којим се друштву за управљање инвестиционим фондовима KomBank Invest а.д. Београд даје дозвола за организовање отвореног инвестиционог фонда "KomBank devizni fond". Ово друштво већ управља фондовима "KomBank InFond" и "KomBank novčani fond".  

"KomBank devizni fond" је отворени инвестициони фонд и организује се као фонд очувања вредности имовине. Друштво за управљање је склопило уговор са "Societe Generale" банком која ће обављати послове кастоди банке за овај фонд. Послове портфолио менаџера ће обављати лиценцирани портфолио менаџер Славко Давидовић.

Решењем о давању дозволе друштву за организовање отвореног инвестиционог фонда "KomBank devizni fond" уједно је дата и сагласност на јавни позив, проспект и скраћени проспект фонда. Такође, друштво за управљање инвестиционим фондовима "KomBank Invest" а.д. Београд дужно је да објави јавни позив за упис и уплату инвестиционих јединица "KomBank deviznog fonda" на начин и у року прописаним Законом о инвестиционим фондовима и подзаконским актима Комисије.