Измене правилника

Комисија за хартије од вредности  је на својој редовној 262. седници одржаној 31.12. 2014. године усвојила нови Правилник о инвестиционим фондовима, Измене и допуне Правилника о условима за обављање делатности друштава за управљање инвестиционим фондовима, као и Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава.

Нови правилник о инвестиционим фондовима и измене правилника о условима  друштвима за управљање инвестиционим фондовима усвојени су ради усклађивања са Законом о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима од 24.10.2014. године. Наиме, прописана је обавеза Комисија за хартије од вредности да донесе прописе из чл. 3, 4, 8, 11, 12, 15, 17, 25, 33. и 37. Закона, у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона. Док су измене и допуне Правилника о изменама и допунама Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава донете како би се ускладио са одредбама Закона о рачуноводству.

Правилници су објављени у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 5/2015 и ступају на снагу осмог дана од дана објављивања,  односно 28. јануара 2015. године.