Нова упутства о израчунавању капитала

Данас су на 266. редовној седници Комисије за хартије од вредности усвојена нова упутства о начину израчунавања капитала за берзе, затворене инвестиционе фондове и брокерско-дилерска друштва у којима су измењени АОП у складу са новим правилницима о контном оквиру и финансијским извештајима. 

Законом о тржишту капитала, односно Законом о инвестиционим фондовима прописано је да је регулисано тржиште, брокерско-дилерско друштво односно затворени инвестициони фонд дужно да, у време издавања дозволе и током пословања, располаже са довољно финансијских средстава.

Учесници на тржишту капитала дужни су да одржавају минимални износ капитала из дозволе за рад, у складу са упутствима које прописује Комисија за хартије од вредности. У случају да се капитал смањи испод прописаних вредности, дужни су да износ капитала који недостаје обезбеде у року од шест месеци од дана тог смањења. 

Нова упутства се могу преузети у делу сајта под називом Регулатива – подзаконска акта, односно у делу за преузимање докумената под називом Документи.