Годишњи извештаји јавних друштава

У складу са чланом 50 Закона о тржишту капитала ( " Сл. гласник РС", бр. 31/2011) и одредбама  Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава ("Сл. гласник РС", бр. 14/2012 и 5/2015) јавна друштва су дужна, као и претходне године, да  најкасније четири месеца након завршетка пословне године, дакле до 30.04.2015. године, објаве на својим интернет странама, доставе Комисији и Београдској берзи годишњи извештај.

(1) Годишњи извештај јавног друштва садржи: office-folders.jpg 1. Финансијске извештаје и то: - Биланс стања, - Биланс успеха, - Извештај о осталом резултату, - Извештај о токовима готовине, - Извештај о променама на капиталу, - Напомене уз финансијске извештаје; 2. Извештај о ревизији, у целини; 3. Извештај о пословању друштва који садржи најмање податке прописане чланом 50. став 3. Закона и чланом 29. Закона о рачуноводству; 4. Изјаву лица одговорних за састављање извештаја која садржи податке прописане чланом 50, став 2, тачка 3. Закона; 5. Одлуку надлежног органа о усвајању годишњих финансијских извештаја; 6. Одлуку о расподели добити или покрићу губитка.

У случају да одлука надлежног органа о усвајању годишњих финансијских извештаја није донета до истека рока прописаног за објављивање годишњег извештаја, саставни део годишњег извештаја чини напомена да исти није усвојен.

Годишњи извештај се доставља Комисији, сходно одредбама Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији (доступно на сајту- у делу  Регулатива), у папирном и електронском облику (на CD-у).

У електронском облику, Комисији се достављају два одвојена документа: 1. као један целовит документ- годишњи извештај у PDF формату; 2. додатно, као засебан документ, годишњи финансијски извештаји у XLS формату, и то биланс стања, биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине и извештај о променама на капиталу.

Обрасци финансијских извештаја који се достављају у XLS формату доступни су на интернет странама Комисије у делу Регулатива, Обрасци.