1. Основни подаци
  2. Брисање из регистра друштава за управљање
назив матични број делатност број дозволе за рад датум дозволе за рад директор надзорни одбор адреса телефони имејл адреса интернет адреса инвестициони фондови број решења о усглашавању са Законом датум решења о усглашавању са Законом
назив број дозволе за рад датум дозволе за рад основ решења о брисању из регистра број решења о брисању из регистра датум решења о брисању из регистра