I Питања која се тичу Обрасца депонованог квалификованог сертификата

1.      Како се достављају прописани подаци Комисији за хартије од вредности путем Портала Комисије?

Одговор: Први корак који је неопходан како бисте могли да електронским путем достављате извештаје и информације Комисији за хартије од вредности преко Портала јесте да исправно попуните и потпишете електронским квалификованим сертификатом Образац депонованог квалификованог сертификата. На Јутјуб каналу Комисије за хартије од вредности постоји кратко видео-упутство о томе како се практично попуњава Образац депонованог квалификованог сертификата.

2.      Да ли овлашћено лице правног лица обвезника извештавања може само да доставља електронске извештаје Комисији за хартије од вредности преко Портала за достављање информација?

Одговор: Може. Овлашћено лице правног лица обвезника извештавања може само да доставља електронске извештаје Комисији за хартије од вредности преко Портала за достављање информација.

3.      Ако овлашћено лице у правном лицу обвезника извештавања доставља само електронске извештаје преко Портала, да ли мора да пошаље Образац депонованог квалификованог сертификата у PDF формату?

Одговор: Mора. И ако овлашћено лице у правном лицу обвезника извештавања доставља само електронске извештаје преко Портала, неопходно је да исправно попуни и потпише Образац депонованог квалификованог сертификата.

4.      Да ли физичко лица обвезник извештавања које треба да доставља електронске извештаје преко Портала може да овласти друго физичко лице да за њега доставља ове извештаје?

Одговор: Може.

5.      Да ли физичко лице обвезник извештавања које преко другог физичког лица доставља прописане информације мора да достави Образац депонованог квалификованог сертификата?

Одговор: Уколико овлашћује друго физичко лице да за њега доставља прописане информације мора доставити попуњен Образац депонованог квалификованог сертификата. Уколико само за себе доставља прописане информације такође треба да достави Образац депонованог квалификованог сертификата.

6.      Како лице које доставља електронске извештаје преко Портала зна који му је серијски број квалификованог електронског сертификата?

Одговор: Овај број се може пронаћи на неколико начина, али и једноставно ископирати са насловне стране Портала Комисије. Почетна страна Портала Комисије налази се на електронској адреси https://report.sec.gov.rs. Постоји и линк на насловној интернет страници Комисије ка Порталу за достављање информација. Након што сте картицу са сертификатом убацили у читач картица или токен, на овој страници појавиће се подаци о врсти сертификата (обавезан је квалификовани сертификат), сертификационом телу које је сертификат издало као и сам серијски број сертификата.

7.      Ко потписује PDF образац депонованог квалификованог сертификата у случају када је обвезник извештавања овлашћена банка или кастоди банка?

Одговор: Потписује директор те организационе јединице која се бави пословима кастоди банке или овлашћене банке.