О курсу

Курс за стицање звања брокера је један од три курса која Комисија за хартије од вредности организује у складу са Законом о тржишту капитала. Похађање наставе, полагање испита и добијање дозволе за обављање послова брокера регулисани су Правилником о стицању звања и давању дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера који се може наћи на веб сајту Комисије у делу Прописи-Подзаконска акта-Закон о тржишту капитала-Овлашћени учесници на фин. Тржишту, берза и ЦР ХоВ.

Настава за стицање звања брокера

Комисија за хартије од вредности организује наставу за стицање звања брокера. Настава траје око 4 недеље и иста се организује радним данима у поподевним сатима и викендом, према распореду који полазници добијају првог дана наставе. Иста се одржава у просторијама Комисије или на другом одговарајућем месту, док се практична обука одржава регулисаном тржишту, односно МТП.

Максималан број кандидата који може похађати наставу је 30. Сви кандидати који се пријаве након попуњавања групе се укључују на листу чекања ради похађања наставе у наредном циклусу или могу поднети писани захтев за повраћај уплаћених средстава. Уколико је број кандидата мањи од 10, настава се неће одржати у предвиђеном термину, а полазници имају могућност на наставу слушају у наредном термину или да поднесу писани захтев за повраћај уплаћених средстава.

Ради лакшег праћења наставе и припремање испита кандидати добијају уџбеник „Финансијска тржишта” и скрипту са законима.

Пријављивање за наставу

Да би кандидати похађали наставу за стицање звања брокера неопходно је да у року објављеном на веб сајту Комисије поднесу (факсом или лично) комплетну пријаву за похађање наставе, која обухвата:

1. попуњени образац пријаве за похађање одговарајућег циклуса наставе,
2. оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној школи, односно факултету,
3. доказ о извршеној нострификацији дипломе, уколико је кандидат средњу школу, односно факултет завршио у иностранству. Пријава се, евентуално, може прихватити уколико се достави доказ о започетом поступку нострификације, с тим што је кандидат, да би похађао циклус наставе за који је поднео пријаву, дужан да до три дана пре почетка извођења наставе достави решење о нострификацији,
4. доказ о уплати накнаде која износи 80.000,00 динара.

Обавезу похађања наставе, пре изласка на испит, немају лица која имају положен барем I ниво за стицање звања CFA (Chartered Financial Analyst). Од фебруара 2018. године право да пријаве и полажу испит за стицање звања брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера имају и кандидати који нису одслушали наставу, уколико у тој и претходној календарској години није била организована настава за стицање ових звања.

Све додатне информације могу се добити на број телефона 011/311-76-43.

Предавачи

Комисија за хартије од вредности је, на својим седницама, донела одлуке о именовању следећих предавача на курсу за стицање звања брокера:

I ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА: ИНСТИТУЦИЈЕ, ПРОЦЕСИ И ИЗВЕДЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ

(1) Васиљевић др Бранко, Факултет политичких наука Београд
(2) Глигорић Мирјана, Економски факултет у Београду
(3) Достанић Гордана, Београдска берза
(4) Живковић др Бошко, Економски факултет у Београду
(5) Јанковић Ирена, Економски факултет у Београду
(6) Јоловић мр Ана, Факултет за менаџмент, БК Универзитет
(7) Лукић Велимир, Економски факултет у Београду
(8) Миловановић др Добросав, Економски институт у Београду
(9) Николић Небојша, Факултет организационих наука у Београду
(10) Нинковић Нина, Јужноевропски центар за савремене финансије
(11) Поповић мр Светлана, Економски факултет у Београду
(12) Тодоровић др Мирослав, Економски факултет у Београду
(13) Трифуновић мр Дејан, Економски факултет у Београду
(14) Ћировић др Зоран, Факултет за економију, финансије и администрацију
(15) Узелац Вида, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности
(16) Шошкић др Дејан, Економски факултет у Београду
(17) Штимац мр Милко, Комисија за хартије од вредности

II ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ИНСТРУМЕНТИ ТРЖИШТА КАПИТАЛА

(1) Иванишевић др Милорад, Економски факултет у Београду
(2) Малинић др Дејан, Економски факултет у Београду
(3) Милићевић др Владе, Економски факултет у Београду
(4) Стевановић др Никола, Економски факултет у Београду
(5) Тодоровић др Мирослав, Економски факултет у Београду

III ПРАВНИ ОКВИР ФУНКЦИОНИСАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА

(1) Васиљевић др Бранко, Факултет политичких наука у Београду
(2) Васиљевић др Мирко, Правни факултет у Београду
(3) Јовановић др Небојша, Правни факултет у Београду
(4) Радовић др Мирјана, Правни факултет у Београду
(5) Перовић др Јелена, Економски факултет у Београду
(6) Радовић др Вук, Правни факултет у Београду

Пријављивање испита

Термин полагања испита се објављује најмање 20 дана пре датума полагања испита.

Испит се пријављује достављањем комплетне пријаве (лично или путем факса), у року предвиђеном у позиву за пријављивање испита, који се објављује на веб сајту Комисије. Комплетна пријава за полагање испита обухвата:

1. попуњени образац пријаве за полагање испита,
2. за кандидате који су положили барем I ниво CFA:
• доказ о положеном нивоу CFА,
• оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној школи, односно факултету,
• доказ о извршеној нострификацији дипломе, уколико је кандидат средњу школу, односно факултет завршио у иностранству,
3. доказ о уплати накнаде која износи 9.200,00 динара.

Кандидат који није похађао наставу за стицање звања брокера не може пријавити испит, осим уколико нема положен барем I ниво за стицање звања CFA (Chartered Financial Analyst).

Уколико кандидат не изађе на испит, уплаћена средства се не враћају.

Све додатне информације могу се добити на број телефона 011/311-76-43.

Полагање испита

Испит за стицање звања брокера је анониман. Њега чине три испитне области чије полагање траје укупно 180 минута.

Испитни задаци садрже:

1) тест питања отвореног и затвореног типа за чије решавање је, по правилу, предвиђено два минута по питању, и то:

• Испитна област Финансијска тржишта: институције, процеси и изведени финансијски инструменти-5 питања отвореног и 10 питања затвореног типа;
• Испитна област Финансијска анализа и инструменти тржишта капитала-5 питања отвореног и 10 питања затвореног типа;
• Испитна област Правни оквир функционисања финансијских тржишта-15 питања отвореног и 10 питања затвореног типа.

2) квантитативних захтева отвореног и затвореног типа (5-7 захтева) за чије решавање је предвиђено до 5 минута у зависности од тежине коју процењује испитивач.

Испит се полаже у просторијама Комисије за хартије од вредности, Омладинских бригада бр. 1/VII спрат или у другим просторијама које Комисија одреди, радним данима и/или викендом.

Оцењивање

Испитивачи најкасније 15 дана од дана одржавања испита достављају Комисији за хартије од вредности оцењене испитне задатке. На основу укупног броја остварених поена, Испитна комисија утврђује коначну оцену коју је сваки од кандидата остварио на испиту, а Извештај о резултатима испита објављује се на веб сајту Комисије за хартије од вредности.

Издавање дипломе о положеном испиту/стеченом звању

Кандидатима који су положили испит, Комисија за хартије од вредности издаје дипломе о стеченом звању брокера које се, по правилу, свечано додељују на дан Комисије 16. фебруара. До доделе дипломе кандидату се, на његов захтев, издаје уверење о положеном испиту.

Дозвола за обављање послова брокера

Да би физичко лице могло добити дозволу за обављање послова брокера коју издаје Комисија за хартије од вредности, неопходно је да испуњава следеће услове:

1) да је успешно положило испит за стицање звања брокера;
2) да не подлежи примени правних последица осуде.