Предмети и литература, обрасциПРЕДМЕТИ И ЛИТЕРАТУРА


I СТРУКТУРА И ФУНКЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА

1. Функције финансијских тржишта
2. Функције финансијских институција
3. Хартије од вредности
4. Регулација финансијског система
5. Ефикасност финансијских тржишта 
6. Информациона асиметрија и финансијска структура
7. Регулаторно окружење финансијских тржишта

II ИНФРАСТРУКТУРА И ОКРУЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА

1. Комисија за хартије од вредности
2. Берза
3. Брокерске куће
4. Централни регистар
5. Рејтинг агенције

III ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

1. Банке
2. Инвестициони фондови
3. Осигуравајуће компаније
4. Пензијски фондови

IV ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ

1. Краткорочни финансијски инструменти
2. Обвезнице
3. Хипотекарни инструменти
4. Акције
5. Изведени финансијски инструменти

V ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА

1. Финансијски извештаји као подлога за финансијску анализу
2. Рацио анализа финансијских извештаја
3. Рацио анализа приноса акционарима
4. Анализа левериџа
5. Анализа нето обртног капитала
6. Анализа извештаја о новчаним токовима

VI МИКРОСТРУКТУРА ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА

1. Типови тржишта
2. Примарни пласман
3. Секундарно тржиште
4. Процес преузимања
5. Основне врсте берзанских налога
6. Откривање цена финансијских инструмената
7. Основне берзанске операције
8. Клиринг и салдирање
9. Берзански индекси

VII РЕГУЛАЦИЈА И ЗАШТИТА ИНТЕГРИТЕТА ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА

1. Правни оквир функционисања финансијских тржишта
2. Статусни аспекти учесника на финансијским тржиштима
3. Заштита интегритета финансијских тржишта
4. Спорови и арбитража на финансијским тржиштима
5. Пословна етика на финансијским тржиштима

ЛИТЕРАТУРА

Литературу за припремање испита чине уџбеник „ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА“ и закони:

  • Закон о тржишту капитала
  • Закон о преузимању акционарских друштава
  • Закони о инвестиционим фондовима
  • Закон о привредним друштвима (све одредбе овог Закона, осим оних које се односе на предузетника, ортачко друштво и командитно друштво).