13. Шта је принос фонда?

Принос представља процентуални раст вредности портфолија фонда на крају у односу на почетак посматраног периода. У том смислу, принос може бити и негативан, тј. може се остварити губитак. Принос фонда није једнак приносу који оствари инвеститор будући да инвеститор остварује принос за период свога чланства у фонду. Принос фонда објављује се у проспекту и на интернет страници фонда за сваких шест месеци за последњих 12 месеци, као и укупан принос за последњих пет година од организовања (оснивања) фонда.