О курсу

КУРС ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ПОРТФОЛИО МЕНАЏЕРА

Курс за стицање звања портфолио менаџера је један од три курса која Комисија за хартије од вредности организује у складу са Законом о тржишту капитала. Похађање наставе, полагање испита и добијање дозволе за обављање послова портфолио менаџера регулисани су Правилником о стицању звања и давању дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера који се може наћи на веб сајту Комисије у делу Прописи-Подзаконска акта-Закон о тржишту капитала-Овлашћени учесници на фин. тржишту, берза и ЦР.

Настава за стицање стицање звања портфолио менаџера

Комисија за хартије од вредности  организује наставу за стицање звања портфолио менаџера. Настава за портфолио менаџера траје око 10 недеља за кандидате који немају претходно звање инвестиционог саветника (укупан фонд часова је 120), односно око 4 недеље за кандидате који имају звање инвестиционог саветника (укупан фонд часова је 50). Настава се организује радним данима у поподневним сатима и викендом, према распореду који полазници добијају првог дана наставе. Иста се одржава у просторијама Комисије или на другом одговарајућем месту.

Максималан број кандидата који може похађати наставу је, по правилу, 30. Сви кандидати који се пријаве након попуњавања групе се укључују на листу чекања ради похађања наставе у наредном циклусу или могу поднети писани захтев за повраћај уплаћених средстава. Уколико је број кандидата мањи од 10, настава се неће одржати у предвиђеном термину, а полазници имају могућност на наставу слушају у наредном термину или да поднесу писани захтев за повраћај уплаћених средстава.

Пријављивање за наставу

Да би кандидати похађали наставу за стицање звања портфолио менаџера неопходно је да у року објављеном на интернет страни Комисије поднесу (факсом или лично) комплетну пријаву за похађање наставе, која обухвата:

1. попуњени образац пријаве за похађање одговарајуће циклуса наставе,
2. оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном факултету,
3. доказ о извршеној нострификацији дипломе, уколико је кандидат факултет завршио у иностранству. Пријава се, евентуално, може прихватити уколико се достави доказ о започетом поступку нострификације, с тим што је кандидат, да би похађао циклус наставе за који је поднео пријаву, дужан да до три дана пре почетка извођења наставе достави решење о нострификацији,
4. доказ о уплати накнаде која износи 220.000,00 динара (за кандидате који немају претходно звање инвестиционог саветника), односно 100.000,00 динара (за кандидате који имају претходно звање инвестиционог саветника).

Обавезу похађања наставе, пре изласка на испит, немају лица која имају положен барем I ниво за стицање звања CFA (Chartered Financial Analyst). Од фебруара 2018. године право да пријаве и полажу испит за стицање звања брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера имају и кандидати који нису одслушали наставу, уколико у тој и претходној календарској години није била организована настава за стицање ових звања.

Уколико кандидат не изађе на испит, уплаћена средства се не враћају.

Све додатне информације могу се добити на број телефона 011/311-76-43.

Предавачи

Комисија за хартије од вредности је, на својим седницама, донела одлуке о именовању следећих предавача на курсу за стицање звања портфолио менаџера:

I КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ
(1) др Дубравка Павличић, редовни професор, област научног рада: Статистичка анализа и Теорија одлучивања;
(2) др Зорица Младеновић, редовни професор, област научног рада: Економетрија;
(3) др Бранко Урошевић, ванредни професор, докторирао Финансије на Универзитету Барклеy, ангажован на предмету Операциона истраживања
(4) др Љиљана Петровић, редовни професор, област научног рада: Математика, Статистика и Квантитативни методи
(5) др Радмила Драгутиновић-Митровић, доцент, област научног рада: Статистичка анализа и Економетрија;
(6) др Владимир Васић, доцент, област научног рада: Статистичка анализа, Анализа временских серија, Мултиваријациона анализа;
(7) др Небојша Марић, ванредни професор, област научног рада: Статистика, Математика, Квантитативни методи;
(8) мр Александра Нојковић, асистент пред докторатом, област научног рада: Економетрија;
(9) др Драго Инђић, професор ЛБС;
(10) др Милош Божовић, области научног рада: Финансијска тржишта, Управљање ризицима;
(11) др Ивана Прица, доцент, област научног рада: Квантитативна анализа

II АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

(1) др Никола Стевановић, редовни професор у пензији, област научног рада: Рачуноводство и пословне финансије;
(2) др Дејан Малинић, редовни професор, област научног рада: Рачуноводство и пословне финансије;
(3) др Ката Шкарић Јовановић, редовни професор, област научног рада: Рачуноводство и пословне финансије;
(4) др Владе Милићевић, редовни професор, област научног рада: Рачуноводство и пословне финансије;
(5) др Савка Вучковић Милутиновић, доцент, област научног рада: Рачуноводство и пословне финансије;

III КОРПОРАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ

(1) др Милорад Иванишевић, редовни професор: Рачуноводство и пословне финансије;
(2) др Драган Ђуричин, редовни професор, област научног рада: Стратегијски менаџмент, Стратегијски финансијски менаџмент, Управљање пројектима;
(3) др Дејан Малинић, редовни професор, област научног рада: Рачуноводство и пословне финансије;
(4) др Мирослав Тодоровић, доцент, област научног рада: Рачуноводство и пословне финансије;

IV ИНВЕСТИЦИОНИ ИНСТРУМЕНТИ

(1) др Ђорђе Ђукић, редован професор, област научног рада: Банкарство и монетарна економија;
(2) др Бранко Васиљевић, редовни професор, област научног рада: Финансијска тржишта;
(3) др Бошко Живковић, редовни професор, област научног рада: Финансијска тржишта;
(4) др Дејан Шошкић, ванредни професор, област научног рада: Финансијска тржишта;
(5) др Бранко Урошевић, ванредни професор, докторирао Финансије на Универзитету Беркли, ангажован на предмету Операциона истраживања;
(6) др Драго Инђић, професор ЛСБ;
(7) др Милош Божовић, области научног рада: Финансијска тржишта, Управљање ризицима;
(8) др Зоран Ћировић, доцент, докторирао финансије на Економском факултету;
V ВРЕДНОВАЊЕ СЛОЖЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
(1) др Бошко Живковић, редовни професор, област научног рада: Финансијска тржишта;
(2) др Дејан Шошкић, ванредни професор, област научног рада: Финансијска тржишта;
(3) др Бранко Урошевић, редовни професор, докторирао Финансије на Универзитету Беркли, ангажован на предмету Операциона истраживања;
(4) др Милош Божовић, доцент, области научног рада: Финансијска тржишта, Управљање ризицима;
(5) др Драго Инђић, професор, London Business School;

VI УПРАВЉАЊЕ ПОРТФОЛИОМ

(1) др Бошко Живковић, редовни професор, област научног рада: Финансијска тржишта;
(2) др Дејан Шошкић, ванредни професор, област научног рада: Финансијска тржишта;
(3) др Бранко Урошевић, редовни професор, докторирао Финансије на Универзитету Беркли, ангажован на предмету Операциона истраживања;
(4) др Милош Божовић, доцент, области научног рада: Финансијска тржишта, Управљање ризицима;др Зоран Ћировић, доцент, докторирао финансије на Економском факултету;
(5) др Драго Инђић, професор, London Business School;

Пријављивање испита

Испит за стицање звања портфолио менаџера се организује, по правилу, два пута годишње у следећим испитним роковима: јануарско-фебруарском и јунско-јулском. Термин полагања испита се објављује најмање 20 дана пре датума полагања испита.

Испит се пријављује достављањем комплетне пријаве (лично или путем факса), у року предвиђеном у позиву за пријављивање испита, који се објављује на веб сајту Комисије. Комплетна пријава за полагање испита обухвата:

1. попуњени образац пријаве за полагање испита,
2. за кандидате који су положили барем I ниво CFA:
• доказ о положеном нивоу CFA,
• оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
• доказ о извршеној нострификацији дипломе, уколико је кандидат факултет завршио у иностранству,
3. доказ о уплати накнаде која износи:
• за кандидате који немају претходно звање инвестиционог саветника- 20.000,00 динара, све док кандидат не положи најмање 2 испитне области у ком случају пријављивање полагања преосталих неположених испитних области (у наредна 3 узастопна рока која Комисија организује) плаћа по 6.000,00 по испитној области,
• за кандидате који имају претходно звање инвестиционог саветника 12.000,00 динара, све док кандидат не положи најмање 1 испитне области у ком случају пријављивање полагања преосталих неположених испитних области (у наредна 3 узастопна рока која Комисија организује) плаћа 6.000,00 за преосталу испитну област.

Кандидат који није похађао наставу за стицање звања портфолио менаџера не може пријавити испит, осим уколико нема положен барем I ниво за стицање звања CFA (Chartered Financial Analyst).

Уколико кандидат не изађе на испит, уплаћена средства се не враћају.

Све додатне информације могу се добити на број телефона 011/311-76-43.

Полагање испита

Испит за стицање звања портфолио менаџера је анониман. Чине га испитне области дефинисане Правилником и исте се полажу писмено у трајању од 90 до 150 минута, у зависности од области.

Испитни задаци се, из сваке од испитних области, по правилу састоје од:

1) тест питања-кратких питања која могу бити отвореног и затвореног типа и за чије решавање је предвиђено 2 минута по питању.
2) квантитативних захтева за чије решавање је предвиђено до 5 минута у зависности од тежине коју процењује испитивач.

Испит се полаже у просторијама Комисије за хартије од вредности, Омладинских бригада бр. 1/VII спрат или у другим просторијама које Комисија одреди, радним данима и/или викендом.

Оцењивање

Испитивачи најкасније 15 дана од дана одржавања испита достављају Комисији за хартије од вредности оцењене испитне задатке. На основу укупног броја остварених поена, Испитна комисија утврђује коначну оцену коју је сваки од кандидата остварио на испиту, а Извештај о резултатима испита објављује се на веб сајту Комисије за хартије од вредности.

Издавање дипломе о положеном испиту/стеченом звању

Кандидатима који су положили испит, Комисија за хартије од вредности издаје дипломе о стеченом звању инвестиционог саветника које се, по правилу, свечано додељују на дан Комисије 16. фебруара. До доделе дипломе кандидату се, на његов захтев, издаје уверење о положеном испиту.

Дозвола за обављање послова портфолио менаџера

Да би физичко лице могло добити дозволу за обављање послова портфолио менаџера коју издаје Комисија за хартије од вредности, неопходно је да испуњава следеће услове:
1) да је успешно положило испит за стицање звања портфолио менаџера,
2) да има најмање три године радног искуства на пословима с хартијама од вредности,
3) да не подлежи примени правних последица осуде.