11. Које трошкове сносите при инвестирању у инвестиционе фондове?

Свако друштво за управљање је дужно да правилима пословања и проспектом фонда утврди накнаде које се наплаћују од чланова фонда, а које из имовине фонда. Треба разликовати накнаде и трошкове које друштва за управљање наплаћују од инвеститора.
Накнаде су приход друштва за управљање и оно их наплаћује за услугу управљања фондом.

Код UCITS фондова од чланова фонда се могу наплаћвати:

• улазна накнада – наплаћује се као проценат од улога инвеститора у фонд (од улога се прво одузима ова накнада па се остатак користи за куповину инвестиционих јединица),
• накнада за упис терета,

• излазна накнада – наплаћује се када члан фонда жели да повуче свој улог из фонда и да уновчи инвестиционе јединице које поседује,

• накнада за пренос власништва од чланова фонда.

Код алтернативних инвестиционих фондова накнаде које друштво директно наплаћује члановима, односно акционарима АИФ-а утврђују се правилима пословања АИФ-а и проспектом АИФ-а, када постоји обавеза његовог објављивања.

Трошкови који се наплаћују из имовине фонда се односе на трошкове везане за трговину хартијама од вредности (провизије брокерско-дилерског друштва, Берзе, Централног регистра) као и трошкови депозитара и екстерне ревизије.

Накнаде и трошкови фонда могу значајно смањити приносе које ћете остварити инвестирањем па је веома битно да разумете колико износе у фонду у који желите да инвестирате. С друге стране, високе накнаде и трошкови не морају да буду лоши уколико значе да фондом управљају изузетно стручни портфолио менаџери или да, на пример, фонд активно инвестира што ће вам донети изузетно високе приносе.