Централни регистар хартија од вредности

септембар 2023.Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности (Централни регистар) је један од битних стубова финансијског тржишта. Централни регистар евидентира све трансакције финансијским инструментима, власнике тих инструмената, додељује јединствене идентификационе ознаке за финансијске инструменте, обавља клиринг и салдирања на основу трговања, те тако омогућава обраду трансакција у нематеријализованом облику. Које све то послове Централни регистар обавља и која је његова улога на тржишту прочитајте на следећем линку Централни регистар као учесник на тржишту капитала.  Ко све може бити члан Централног регистра? Чланови Централног регистра могу бити Република, Народна банка Србије, инвестициона друштва, кредитне институције, организатори тржишта, регулисано тржиште, друштва за управљање фондовима, инострана правна лица која обављају послове клиринга и салдирања, односно регистрације финансијских инструмената или друга лица ако испуњавају услове чланства прописане актима Централног регистра.


Чланови Централног регистра хартија од вредности
Објашњења термина коришћених у графиконима: 
Регулисано тржиште је место трговања које укључује више страна. Њиме управља и њега организује организатор тржишта (берза). Оно омогућава и олакшава куповину и продају финансијских инструмената, има обавезујућа правила и доводи до закључења уговора у вези са финансијским инструментима укљученим у трговање по правилима овог тржишта. Поседује дозволу Комисије. 
МТП је скраћеница за мултилатералну трговачку платформу. Она означава вишестрани систем трговања (једноставно речено – место трговања) којим управља берза или неко инвестиционо друштво и на коме постоје обавезујућа правила која доводе до закључења уговора. 
ОТЦ је акроним који смо преузели из енглеског језика (over the counter) и означава тржиште изван организованог тржишта хартија од вредности, тј. билатерално тржиште или трансакције између два принципала (они који тргују за свој рачун и у своје име).  То је секундарно тржиште за трговање финансијским инструментима које не мора да има организатора тржишта и чији систем трговања подразумева преговарање између продавца и купца. 


Учешће у промету – Берза и ОТЦ (депозитар хартија од вредности)
У посматраном периоду, највеће учешће у промету финансијским инструментима на сва три сегмента тржишта имале су овлашћене банке и НБС.


Салдиране трансакције по сегментима тржишта – учешће укупног промета (РСД)
Графикон показује са становишта укупног промета на сва три сегмента тржишта (регулисано тржиште, МТП и ОТЦ) на ком од тих сегмената је остварен највећи промет.  


Салдиране трансакције по сегментима тржишта – учешће броја трансакција


Исплаћена средства по основу корпоративних радњиНапомена!
Графички прегледи су изведени на основу података које учесници на тржишту капитала достављају Комисији за хартије од вредности електронским путем до 15. у текућем месецу за претходни месец, као део редовног континуираног надзора.