Београдска берза

септембар 2023.Чланови организатора тржишта (берзе)


Организатор тржишта је лице које управља регулисаним тржиштем (берзом). У Србији имамо једног организатора тржишта – Београдску берзу. На берзи не може свако да тргује. Приступ берзи имају само она инвестициона друштва која испуњавају тачно прописане услове, поседују дозволу Комисије за хартије од вредности и чланови су берзе. Београдска берза тренутно има 21 члана – инвестициона друштва (13 брокерско-дилерских друштава и 8 овлашћених банака).

Шта је то инвестиционо друштво? Инвестиционо друштво је термин из европског законодавства и означава правно лице чија је делатност пружање инвестиционих услуга, односно обављање инвестиционих активности. Код нас то су брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке.Учешће чланова у укупном промету финансијских инструмената


На овом графикону видимо да је учешће берзанских посредника у укупном промету неравномерно распоређено у корист 8 овлашћених банака (наспрам 13 брокерско-дилерских друштава – чланова берзе). Значајно веће учешће у оствареном промету имају овлашћене банке у односу на брокерско-дилерска друштва.Промет финансијских инструмената – берза (РСД)Власничке хартије од вредности су оне хартије од вредности на основу којих имате право на власничко учешће у основном капиталу друштва које је ту хартију издало. Најчешће су то акције. Некада су се хартије од вредности издавале искључиво на папиру – одакле им и назив. Данас, међутим, оне углавном представљају електронски запис – дематеријализоване су. Дужничке хартије од вредности не дају никаква власничка права над институцијом која их издаје, већ доказују неки дуг или дају право на потраживање на приход или одређени капитал.Трансакције финансијских инструмената – берзаГрафикони илуструју структуру укупно оствареног промета на Београдској берзи, односно однос трансакција власничким и дужничким финансијским инструментима на берзи.Напомена!

Графички прегледи су изведени на основу података које учесници на тржишту капитала достављају Комисији за хартије од вредности електронским путем до 15. у текућем месецу за претходни месец, као део редовног континуираног надзора.