Регистар издатих хартија од вредности без обавезе објављивања проспекта

У складу са чланом 12. став 1. тач. 7) 8) и 10) Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС" бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) Комисија за хартије од вредности објављује на својој интернет страници списак свих Решења о одобрењу примене изузетка од обавезе објављивања проспекта.

издaвaлaц / пoнуђaч дaтум рeшeњa рeшeње