Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Назив Преузимање
Национална процена ризика 2021
Правилник о методологији за извршавање послова у складу са законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма Отвори документ
Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централну евиденцију
Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности
Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за друштва за управљање инвестиционим фондовима и кастоди банке
Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке (инвестициона друштва)
Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за ревизоре
Правилник о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације Отвори документ