Правни основ потписивања протокола

У складу са Законом о тржишту капитала којим су прописане надлежности Комисије за хартије од вредности, утврђено је, између осталог, да Комисија сарађује и закључује споразуме са међународним организацијама, страним регулаторним органима и другим домаћим, односно страним органима и организацијама ради пружања правне помоћи, размене информација као и у другим случајевима. Протокол о сарадњи са комисијама за хартије од вредности представља писмену сагласност страна потписница о узајамном пружању техничке и стручне помоћи и размени информација из делокруга њиховог рада односно из области тржишта хартија од вредности.

Сврха потписивања протокола

Успостављање билатералне сарадње националне комисије за хартије од вредности са националним регулаторним телима на финансијским тржиштима других земаља има за циљ:  
• Размену искустава у области регулације, надзора и развоја националних финансијских тржишта  
• Размену јавних информација о међународним трансакцијама и ефикасно обављање трансакција на тржишту хартија од вредности  
• Санкционисање прекршиоца закона  
• Спречавање поремећаја на тржишту хартија од вредности и др.  
• Потписивање билатералних споразума са комисијама за хартије од вредности других држава у функцији је интеграције домаћег финансијског тржишта у светско тржиште. Оно такође, треба да конкретизује принципе Међународне организације Комисија за хартије од вредности (IOSCO) и допринесе ефикасном обављању међудржавних трансакција хартијама од вредности, уз максималну заштиту инвеститора.

Потписани билатерални споразуми о сарадњи

Комисија за хартије од вредности потписала је, до сада, следеће протоколе о техничкој сарадњи, узајамној помоћи и консултацијама (скраћено: протокол о сарадњи), односно меморандуме о споразуму и размени информација и међусобној помоћи у питањима надзора тржишта капитала (скраћено: меморандум о разумевању):
 
 1. Протокол о сарадњи потписан са Савезном комисијом за тржиште капитала Руске Федерације, у Санкт Петербургу, 19. јуна 2001. године
 2. Протокол о сарадњи потписан са Комисијом за хартије од вриједности Републике Српске, у Бања Луци 7. новембра 2001. године
 3. Меморандум о разумевању потписан са Комисијом за вриједносне папире Федерације Босне и Херцеговине, у Београду, 17. новембра 2004. године;
 4. Меморандум о разумевању потписан са Националном Комисијом за хартије од вредности Републике Румуније, у Београду, 22. новембра 2004. године
 5. Меморандум о разумевању потписан са Комисијом за вриједносне папире Републике Хрватске, у Загребу, 12. октобра 2005. године
 6. Меморандум о разумевању потписан са Комисијом за хартије од вриједности Републике Црне Горе, у Београду, 3. новембра 2005. године
 7. Меморандум о разумевању потписан са Комисијом за тржиште капитала Републике Грчке, у Атини,  6. децембра 2005. године
 8. Меморандум о разумевању потписан са Комисијом за надзор над тржиштем капитала Републике Грчке, 5. октобра 2007. године
 9. Меморандум о разумевању потписан са Комисијом за финансијски надзор Републике Бугарске, у Варни 5. октобра 2007. године
 10. Меморандум о разумевању потписан  са Комисијом за папире од вриједности БИХ Брчко Дистрикта, у Београду, 13. марта 2008. године
 11. Меморандум о разумевању потписан са Комисијом за хартије од вредности Републике Македоније, у Охриду, 9. октобра 2008. године
 12. Меморандум о разумевању потписан са Агенцијом за хартије од вредности Републике Словеније, у Опатији, 12. априла 2010. године
 13. Декларација о сарадњи, потписана са представницима регулатора тржишта капитала држава у региону, 30. новембра 2011. године на пет година. Поново потписана 12. октобра 2016. у Љубљани
 14. Меморандум о разумевању потписан са Централном банком Руске Федерације на енглеском језику, 11. јула 2018. године.